رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

قدرت کلماتزبان

کتاب مقدس زبان را به عنوان یک عضو کوچک اما قدرتمند بدن ما معرفی می کند. این می تواند تاثیر خوب و یا بد بر افراد اطراف زندگی ما داشته باشد. بنابراین به صلاح هر کس آست که قدرت کنترل کلماتی که از دهانش بیرون می آید را بیاموزد

کلمات

متون زیر را مطالعه کنید و کلمات خوب و بد را مقایسه کنید

زبان ما می گوید که ما که هستیم. این متن در مورد یکپارچگی بین کلمات و قلب چه می گوید؟

افرادی که زبان خود را کنترل می کنند چگونه برکت داده می‌شوند؟

چگونه می‌توانیم از مشکل به دور باشیم؟

چگونه؟

آیا این درست است که ستایش و لعنت هر دو از یک دهان بیرون بیایند؟

این چه نوع آگاهی است؟ سه بخش که حسادت و خودخواهی از آن سرچشمه می گیرند را نام ببرید

ما به چه نوع آگاهی نیاز داریم؟ لطفا شرح دهید

کلماتی که برکت می آورند

نحوه برکت گرفتن از طریق کلمات را شرح دهید

بپرسید

آیا برای شما کنترل زبانتان آسان یا دشوار است؟

آیا می توانید یک داستان درباره یادگیری کنترل زبانتان به اشتراک بگذارید؟

کاربرد

چگونه می‌توانید هر آنچه که در این آموزش آموختید را در زندگیتان به کار ببرید؟

چه چیز تازه‌ای در این هفته برای برکت دادن به شخصی دیگر از طریق کلامتان می‌توانید انجام دهید؟

دعا

خدایا، لطفا به من کمک کن زبانم را کنترل کنم. من می‌خواهم کسی باشم که از طریق کلام خوبم به دیگران برکت دهم

آیه کلیدی