پایه ریزی قوی

فرآیند داوریقضاوت کردن یا داوری یک فرآیند مرتب سازی است. کلمه یونانی برای قضاوت (داوری) “کرینو” به معنی “جداسازی یا تمایز، تلاش، جمله و تصمیم گیری” است. خدا مردم را بر اساس واکنش آنها نسبت به عیسی مسیح، از طریق امتحان کردن و حکم نهایی یا تصمیم گیری جدا می کند

تصویر عهد قدیم از داوری

زمانی که مردم بیتاب شدند و بر علیه خدا و موسی صحبت کردند چه اتفاقی رخ داد؟

زمانی که موسی برای کمک دعا مرد چه اتفاقی افتاد؟

برای افرادی که به مار برنزی نگاه کردند چه اتفاقی افتاد؟

نکته – برنز نشانه داوری است، همچنین رستاخیز نیز بوده است

تصویر عهد جدید از داوری

آیا ما لیاقت داوری شدن را داریم؟

زمانی که بر آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب کرد می نگریم، چه اتفاقی می افتد؟

چه کسی داور خواهد بود؟

فرآیند داور چیست؟

چرا داوری خدا مانند دادگاه نیست؟

آیا داوری عادل خواهد بود؟

متون زیر را مطالعه کنید و جنبه های کلیدی هر فرآیند را نام گذاری کنید

آیا منصفانه است؟

پیغام یا بشارت چیست؟

آیا دقیق است؟

بر اساس چه چیزی داوری شدند؟

آیا کامل خواهد بود؟

در مورد اسرار چطور؟

بپرسید

آیا سوال دیگری در مورد روند داوری دارید؟

کاربرد

چرا این حقایق اهمیت دارند؟

متن زیر چگونه دلیل زندگی ما می شود؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، بابت کاری که روی صلیب کردی از تو ممنونم. تو‌امید من برای نجات هستی. به من کمک کن تا شکرگزار زندگی کنم، و خود را در زمین برای یک زندگی ابدی با تو آماده کنم

آیه کلیدی

Study Topics