شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

غسل تعمیدنشان دادن ایمانتان

غسل تعمید گرفتن به معنای در آب غوطه ور شدن است. در کتاب مقدس افراد زیادی غسل تعمید گرفتند تا نشان دهند که زندگیشان را تغییر داده اند. مسیحیان به عنوان یک قدم از اطاعت از مسیح غسل تعمید می گیرند، تا به همگان نشان دهند که به عیسی مسیح ایمان دارند

غسل تعمید در کتاب مقدس

چرا عیسی مسیح خواست که غسل تعمید گیرد؟

پس از آنکه عیسی مسیح غسل تعمید گرفت چه اتفاقی افتاد؟

غسل تعمید برای چه کسانی است؟

معنای غسل تعمید

زمانی که تعمید می گیریم چه اتفاقی رخ می دهد؟ این چه چیزی را نشان می دهد؟

فرمان غسل تعمید گرفتن

چرا باید غسل تعمید بگیریم؟

برکات غسل تعمید

شما می توانید جشن بگیرید و شادی کنید که خدا شما را از گناه آزاد کرده است و اینک شما یک زندگی جدید با پیروزی عیسی مسیح دارید

اعتراف به همگان در مورد ایمانتان، چگونه به شما برکت می دهد؟

از یک دوست بپرسید

لطفا در مورد غسل تعمید خود بنویسید. چرا، چه زمانی و چگونه شما غسل تعمید گرفتید؟

سوال دیگری در مورد غسل تعمید دارید؟

کاربرد

اگر به عیسی مسیح اعتقاد دارید ولی هنوز تعمید نگرفته اید، بهتر است که هرچه زودتر تعمید شوید

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، لطفا به من کمک کن تا مفهوم غسل تعمید گرفتن را متوجه شوم و لطفا به من کمک کن تا تصمیم مناسبی برای غسل تعمید بگیرم

آیه کلیدی