پایه ریزی قوی

پس از مرگ انسان چه اتفاقی رخ می دهد؟


مرگ جدا شدن روح از بدن انسان است. کلمه یونانی برای آن “تاناتوس” به معنی “پایان یا خاتمه حضور زمینی انسان” است. کتاب مقدس به ما می آموزد که امکان دو مقصد برای روح انسان وجود دارد، جهنم/ حادث یا آسمان /بهشت. انسان نمی تواند از یکی به دیگری برود

مقصد ابدی است

آیا همه مرگ را تجربه خواهند کرد؟

1. آیا استثنا وجود داشت؟

چه بر سر خنوخ و ایلیا آمد؟

2. برای آنان که زنده هستند در زمان بازگشت عیسی مسیح چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مرگ برای مسیحیان به چه معنی است؟

شرایط ایلعازر در آسمان چگونه است؟

عیسی مسیح گفت که به کجا می روند؟

آن مجرم برای چه مدت باید ایمان می داشت تا امکان رفتن به بهشت را داشته باشد؟

چه چیزی در آسمان خواهیم داشت؟

آیا روح بدون بدن خواهد بود؟

چه ضمانتی برای زندگی جدید در آسمان وجود دارد؟

عیسی مسیح در کجا برای ما یک مکان آماده می کند؟

چگونه می توانیم به آنجا برویم؟

چگونه می توانیم بر گناه و مرگ پیروز شویم؟

مرگ برای افرادی که بدون عیسی مسیح هستند به چه معنی است؟

مرد پولدار به کجا رفت؟ چه احساسی در آنجا داشت؟

بپرسید

آیا سوال دیگری در مورد مرگ دارید؟

کاربرد

چگونه می‌توانید در مورد مرگ، آسمان و جهنم با دوستان و یا خانواده خود مطلبی را به اشتراک بگذارید؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرگزار تو هستم که یک مکان برای ما در آسمان فراهم کرده ای. خدایا، دعا می کنم که خانواده و دوستانم نیز تو را بشناسند تا آنها نیز امکان زندگی ابدی در بهشت را داشته باشند

آیه کلیدی

Study Tags.