شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

عیسی مسیح چه کسی است؟خدا انسان شد

عیسی مسیح یکی از معروفترین افرادیست که تا به حال در این دنیا زندگی کرده است. اما او فقط یک انسان نیست، کارهای خارق العاده ای که او انجام داد و زندگی فوق العاده ای که داشت نشان می دهند که او خدا است. سوال اصلی این است که – چرا خداوند به روی زمین آمد و انسان شد؟

صد‌ در صد خدا

وجه تمایز تولد عیسی مسیح چه بود؟

عیسی مسیح چگونه نشان داد که او خدا است؟

عیسی مسیح چگونه خود را معرفی کرد؟

پس از مرگ عیسی مسیح چه اتفاقی افتاد؟

صد در صد انسان

عیسی مسیح از چه چیزی گذشت تا انسان شود؟

عیسی مسیح از چه لحاظی شبیه ما بود؟

از کجا می دانیم که عیسی مسیح می تواند زندگیمان را درک کند؟ چه چیزی در مورد او فرق می کرد؟

چرا عیسی مسیح انسان شد؟

چرا خداوند، عیسی مسیح را به جهان فرستاد؟

خداوند چگونه عشقش به ما را نشان داد؟

چگونه عیسی مسیح نجات را برای ما امکان پذیر کرده است؟

از یک دوست بپرسید

چرا شما به عیسی مسیح ایمان دارید؟

شما چگونه می دانید که او حقیقی است؟

آیا سوال دیگری در مورد عیسی مسیح دارید؟

کاربرد

اگر عیسی مسیح اکنون اینجا بود، به او چه می گفتید؟

چه درخواستی از او می کردید؟

عیسی مسیح چگونه می‌تواند به شما در زندگیتان کمک کند؟

آیا می خواهید برای دریافت عشق و بخشش عیسی مسیح‌ دعا کنید؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، تو را می پرستم و شکرگزارت هستم که به زمین آمدی تا مرا نجات دهی. ممنونم که برای گناهان من جان خودت را عطا کردی. لطفا مرا ببخش و زندگی مرا کاملا از نو بساز. اکنون من برای تو زندگی خواهم کرد – می خواهم که شبیه به تو باشم

آیه کلیدی

Study Topics