تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

پرستش


یک برکت قدرتمند

پرستش فقط سرودن یک آهنگ در روز یکشنبه نیست. پرستش قدرتمند است، می تواند به زندگی تو برکت و آنرا تغییر دهد. پرستش علاوه بر جشن گرفتن با مردم خدا با هم، همچنین می تواند یک راه زندگی برای هر مسیحی باشد

پرستش در مورد خدا است

چرا ما خدا را پرستش و ستایش می کنیم؟

پرستش یک نوع جشن گرفتن است

یک نیرو خاص در پرستش خداوند با یکدیگر وجود دارد

چند طریقی که می توانیم خدا را ستایش کنیم و جشن بگیریم چه هستند؟

پرستش یک سبک زندگی است

آیه های زیر را مطالعه کنید و در موردشان صحبت کنید

خدا را با تمام وجود پرستیدن به چه معناست؟

پرستش یک برکت قدرتمند است

پرستش یک برکت قدرتمند در زندگی ما است! خدا از ما می خواهد تا از حضورش لذت ببریم

حتی در مشکلات، می توانیم لذت و پیروزی در ستایش خداوند را تجربه کنیم

ستایش خداوند، چگونه شرایط را برای پولس و سیلاس تغییر داد؟

از یک دوست بپرسید

چرا از پرستش لذت می برید؟

آیا تا به حال در حین پرستش از بک مانع عبور کرده اید؟

کاربرد

پرستش چگونه می تواند به زندگی شما کمک کند؟

چگونه می‌توانید پرستش را یک بخش از زندگیتان کنید؟

در حال حاضر برای چه مواردی در زندگی تان می توانید خدا را پرستش کنید؟

نمونه دعا

خداوندا، من تو ‌را ستایش می کنم. تو بی نظیری! در زندگی من تو اولین هستی! من شکرگزار تو هستم که همیشه می توانم از پرستیدن تو لذت ببرم. من عاشق تو هستم

آیه کلیدی

Study Tags.