تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

هویت تازه شما‌ در مسیحدر کتاب متی فصل ۴ آیه ۱۱-۱ ما می‌توانیم در مورد اینکه شیطان چگونه هویت عیسی مسیح را به چالش کشید مطالعه کنیم. هر زمان که شیطان تلاش کرد، عیسی مسیح از کلام خدا استفاده کرد تا از حقیقت هویتش دفاع کند. هویت ما هم به همین صورت به چالش کشیده خواهد شد، و درست همانند عیسی مسیح، ما می بایست کلام خدا را بدانیم و از آن استفاده کنیم تا از حقیقت هویتمان در او دفاع کنیم

من پذیرفته شده ام

چرا مساله پزیرفته شدن بسیار اهمیت دارد؟ در این مورد بحث کنید

آیه ها را مطالعه کنید و آنها را به ضمیر “من” تبدیل کنید

کدام آیه برای تو مفهوم خاصی دارد؟

من در امان هستم

بحث کنید نا امنی چگونه می تواند در زندگی ما تاثیرگذار باشد؟

آیه ها را مطالعه کنید و آنها را به ضمیر “من” تبدیل کنید

کدام آیه برای تو خاص است؟ چرا؟

من با ارزش هستم

بحث کنید چرا این مساله برای ما اهمیت دارد که حس با ارزش بودن داشته باشیم؟

آیه ها را مطالعه کنید و آنها را به ضمیر “من” تبدیل کنید

کدام آیه امروز به تو الهام می بخشد؟

از یک دوست بپرسید

آیا می توانید یک داستان در مورد اینکه چگونه یکی از این آیه ها زندگی شما را تغییر داد بگویید؟

کاربرد

با توجه به این حقایق، چگونه می‌توانیم نسبت به خود مطمئن تر باشیم؟

چگونه می توانیم خودمان را تغییر دهیم؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرگزار تو‌ هستم که مرا به یک شخص جدید تبدیل کردی. شکرت می کنم که من از طرف تو پذیرفته شدم، در تو در امان هستم و زندگی‌ من در تو با ارزش است! من ایمان دارم که من _______ هستم. از تو متشکرم

آیه کلیدی

از این درس یک یا چند آیه را انتخاب کنید و به خاطر بسپارید

Study Topics