شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

زَکّایک جستجوگر پیدا شد

زَکّا کسی بود که از درخت بالا رفت تا بتواند عیسی مسیح را ببیند.
اما‌عیسی مسیح هم به دنبال زَکّا می گشت – و در آن روز زندگی او تغییر کرد!

در جستجوی عیسی مسیح

به نظر شما زَکّا چه نوع شخصیتی داشت؟

به نظر شما چرا زَکّا به عیسی مسیح علاقه مند بود؟

پیدا شده توسط عیسی مسیح

به نظر شما زَکّا، زمانی که عیسی مسیح با او صحبت کرد چه حسی داشت؟

در چه موردی زَکّا “گمشده” بود؟

نجات یافته توسط عیسی مسیح

چگونه و چرا زَکّا تغییر کرد زمانی که عیسی مسیح را ملاقات کرد؟

به نظر شما چرا عیسی مسیح گفت که اکنون زَکّا نجات یافته است؟

از یک دوست بپرسید

شما چگونه عیسی مسیح را ملاقات کردید؟

ملاقات عیسی مسیح چگونه زندگی شما را تغییر داد؟

کاربرد

در چه مواردی ما می توانیم در زندگی خود “گمشده” باشیم؟

آیا دوست دارید عیسی مسیح را ملاقات کنید؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می کنم که تو مرا می شناسی و عاشقم هستی. لطفا به من کمک کن تا تو را بشناسم و چیزهای بیشتری در مورد تو یاد بگیرم. لطفا خودت را به من نشان بده

آیه کلیدی

Study Topics