မိတ်ဆက်

Two Months Reading Plan of Mark


Month One

၁။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၁-၈

၂။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၉-၁၃

၃။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၁၄-၂၀

၄။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၂၁-၃၄

၅။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၃၅-၃၉

၆။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၄၀-၄၅

၇။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၂း၁-၁၂

၈။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၂း၁၃-၂၂

၉။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၂း၃၃ / ၃း၆

၁၀။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၃း၇-၁၉

၁၁။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၃း၂၀-၃၀

၁၂။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၃း၃၁-၃၅

၁၃။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၄း၁-၂၀

၁၄။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၄း၂၁-၃၄

၁၅။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၄း၃၅-၄၁

၁၆။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၅း၁-၂၀

၁၇။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၅း၂၁-၂၄ / ၃၅-၄၃

၁၈။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၅း၂၅-၃၄

၁၉။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၆း၁-၆

၂၀။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၆း၇-၁၃

၂၁။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၆း၁၄-၂၉

၂၂။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၆း၃၀-၄၄

၂၃။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၆း၄၅-၅၆

၂၄။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၇း၁-၁၃

၂၅။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၇း၁၄-၂၃

၂၆။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၇း၂၄-၃၀

၂၇။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၇း၃၁-၃၇

၂၈။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၈း၁-၁၀

၂၉။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၈း၁၁-၂၁

၃၀။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၈း၂၂-၂၆

၃၁။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၈း၂၇-၃၈

 

Month Two

၁။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၉း၁-၁၃

၂။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၉း၁၄-၂၉

၃။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၉း၃၀-၃၇

၄။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၉း၃၈-၅၀

၅။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၀း၁-၁၂

၆။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၀း၁၃-၁၆

၇။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၀း၁၇-၃၁

၈။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၀း၃၂-၄၅

၉။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၀း၄၆-၅၂

၁၀။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၁း၁-၁၁

၁၁။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၁း၁၂-၁၄/၂၀-၂၆

၁၂။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၁း၁၅-၁၉

၁၃။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၁း၂၇-၃၃

၁၄။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၂း၁-၁၂

၁၅။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၂း၁၃-၁၇

၁၆။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၂း၁၈-၂၇

၁၇။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၂း၂၈-၃၄

၁၈။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၂း၃၅-၄၀

၁၉။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၂း၄၁-၄၄

၂၀။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၃း၁-၁၃

၂၁။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၃း၁၄-၃၇

၂၂။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၃း၂၈-၃၇

၂၃။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၄း၁-၉

၂၄။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၄း၁၀-၂၅

၂၅။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၄း၂၆-၅၀

၂၆။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၄း၅၁-၇၂

၂၇။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၅း၁-၃၂

၂၈။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၅း၃၃-၃၉

၂၉။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၅း၄၀-၄၇

၃၀။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၆း၁-၁၃

၃၁။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၆း၁၄-၂၀

Study Tags.