Attitude

ทัศนคติของการขอบพระคุณพระเจ้า“​จงขอบคุณ​พระเจ้า​ใน​ทุก​สถานการณ์ นี่แหละ​เป็น​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​อยาก​ให้​คุณ​ทำ​ใน​พระเยซู​คริสต์”

ความสัมพันธ์กับพระเจ้านำเราไปสู่ชีวิตแห่งการขอบพระคุณ

เราถูกทำให้เป็นคนชอบธรรมได้อย่างไร?

เราสามารถขอบพระคุณอะไรได้บ้าง?

เราสามารถใช้ชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไร?

การขอบพระคุณพระเจ้าเป็นความสมัครใจ

เราควรเข้าคริสตจักรหรือสถานที่อื่นๆด้วยความรู้สึกอย่างไร?

สิ่งนี้จะสร้างความแตกต่างอะไรให้กับเราและผู้คนรอบตัวเรา?

การดำเนินชีวิตในแบบใหม่

พระเยซูทำอะไรให้กับชายสิบคนนั้น? และทำทำไม?

การตอบสนองของชาวสะมาเรียแตกต่างกับชายที่เหลือเก้าคนอย่างไร?

ชาสะมาเรียคนนั้นได้รับพรอะไร?

ถามเพื่อน

พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้า?

ในสัปดาห์นี้คุณสามารถขอบพระคุณพระเจ้าในสถานการณ์ใดบ้าง?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการให้พระพรในชีวิตของลูก ขอบพระคุณที่ช่วยให้ลูกขอบพระคุณในทุกที่ทุกเวลา ลูกต้องการมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความขอบพระคุณเสมอ เพราะพระองค์ทรงใจดีกับลูกตลอดมา

ข้อพระคัมภีร์