Introduction

ศัพท์พระคัมภีร์


ความรอด

ความบาปของเราทำให้เราแยกออกจากพระเจ้า นั่นหมายความว่าเมื่อเราเสียชีวิตเราจะไม่สามารถไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ได้ พระเยซูทรงรับโทษแห่งบาปแทนเราเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แทนเราบนไม้กางเขน เมื่อเราเชื่อในพระเยซู เราได้รับความรอดแล้วเราได้รับชีวิตนิรันดร์ (กิจการของอัครทูต 4:12, เอเฟซัส 2:8).

 

ความเชื่อ

คือการไว้วางใจและมีความมั่นใจในพระเจ้า การที่เราเชื่อในบางสิ่งแม้เรามองไม่เห็น (ฮีบรู 11:1).

 

พระคุณ

แม้เราสมควรได้รับการลงโทษจากพระเจ้า พระเจ้ายังทรงรักเราและให้อภัยแก่เรา อีกทั้งยังเยียวยาเราด้วย (โรม 5:8).

 

ความบาป

ทุกความคิด คำพูด และการกระทำที่ผิดต่อพระเจ้า ผู้อื่น และตัวเราเอง (โรม 3:23, 6:23).

 

การกลับใจ

การเปลี่ยนจากการเดินในทางของเราเองเพื่อหันไปเดินในทางพระเจ้า การเปลี่ยนความคิดและกิริยาของเรา (2 โครินธ์ 7:9-10).

 

ความชอบธรรม

การที่เราถูกต้องกับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ (โรม 3:22, ยากอบ 2:23).

 

การอธิษฐาน

การสนทนากับพระเจ้า (มัทธิว 6:5-13, 1 เธสะโลนิกา 5:17).

 

การรับบัพติศมาในน้ำ

การจุ่มมิดในน้ำเพื่อเป็นแสดงออกถึงความเชื่อภายในที่มีต่อองค์พระเยซูและเป็นการประกาศว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแล้ว (กิจการของอัครทูต 2:38, โรม 6:3-4).

 

คริสตจักร

กลุ่มคนที่พบปะกันเพื่อหนุนใจกันและกันและสรรเสริญพระเจ้า (มัทธิว 18:20, ฮีบรู 10:25).

 

ตรีเอกานุภาพ

เอกภาพของสามในหนึ่ง มีพระเจ้าองค์เดียว แต่มีสามบุคคลในพระเจ้าคือ พระบิดา พระบุตร (พระเยซู) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 28:19).

 

การฟื้นคืนพระชนม์

สามวันหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์พระองค์ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง (มาระโก 16:1-8, 1 โครินธ์ 15:12-32).

 

อีสเตอร์

เกิดขึ้นช่วงประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน วันอีสเตอร์คือวันที่เราจดจำและเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์ การฟื้นคืนพระชนม์และความหมายของการฟื้นคืนพระชนม์ในชีวิตคริสเตียน (มัทธิว 26:1-28).

 

คริสต์มาส

25 ธันวาคม วันที่เราฉลองการประสูตรของพระเยซูคริสต์ วันที่พระเจ้าเสด็จลงมาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา (ลูกา 1:26-80, 2:1-40).

 

คริสเตียน

ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ (1 โครินธ์ 11:1).

 

การประกาศข่าวดี

การแบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูและสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราและผู้อื่น (มัทธิว 28:18-20).

Study Tags.