จิตใจ/สติปัญญา

พิจารณาถึงความคิดของพระเจ้า มีถ้อยคำของพระเจ้ามากมายที่ได้กล …

ความรัก

เหตุผลสำคัญ ขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ เราได้รับความหนุนใจว่าพร …

อิสรภาพ

รับความจริง พระเจ้ารักเราและต้องการให้เราเป็นอิสระโดยสิ้นเชิ …

Esther

For Such a Time as This Esther is one of the great women of …