จิตใจ/สติปัญญา

พิจารณาถึงความคิดของพระเจ้า มีถ้อยคำของพระเจ้ามากมายที่ได้กล …

ความรัก

เหตุผลสำคัญ ขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ เราได้รับความหนุนใจว่าพร …

อิสรภาพ

รับความจริง พระเจ้ารักเราและต้องการให้เราเป็นอิสระโดยสิ้นเชิ …

Esther

For Such a Time as This Esther is one of the great women of …

วางใจในพระเจ้า

ด้วยสุดใจของเรา พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อวางใจในพระองค์ด้วยส …

การสำนึกผิด

กลับมาหาพระเจ้า การสำนึกผิดหมายถึงการกลับมาหาพระเจ้า มันเกี่ …

Joshua

Strong & Courageous Joshua was a strong and courageous m …

Gideon

From Insecurity to Strength When the nation of Israel began …

เอาชนะความกลัว

ด้วยความเชื่อ เราไม่จำเป็นต้องกลัว! พระเจ้าทรงพลัง! พระองค์อ …

Overcoming Sin

The Bible teaches us that we are spirit, soul (mind) and bod …

God’s Kingdom

The scripture is clear, when we seek God’s kingdom above all …