ศัพท์พระคัมภีร์

ความรอด ความบาปของเราทำให้เราแยกออกจากพระเจ้า นั่นหมายความว่ …