ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

อีสเตอร์ทำไมมันจึงสำคัญนัก?

สำหรับคริสเตียน อีสเตอร์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของปี อีสเตอร์เกี่ยวกับการจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์และกลับฟื้นมีชีวิตอีกครั้ง พระเยซูได้จ่ายราคาความบาปของเรา และทรงมีชัยชนะเหนือพลังความบาป เพื่อที่เราจะเป็นอิสระจากผลของบาป ซึ่งคือความตาย

เกิดอะไรขึ้น?

Read through each verse and make a note.

ทำไมพระเยซูจึงสิ้นพระชนม์

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้าเพื่อช่วยทุกคนที่เชื่อวางในในพระองค์ ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมอธิบายเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู (เช่น อิสยาห์ 53)

เพราะเหตุใดพระเยซูจึงมอบชีวิตพระองค์ให้เรา?

ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูไปตาย?

พระเยซูรับบาปแทนเราด้วยวิธีการใด?

เพราะเหตุในพระเยซูจึงฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้ง?

เกิดอะไรขึ้นหลังจากพระเยซูถูกฝังไปแล้วสามวัน?

พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์อย่างไร?

พระเยซูทรงเอาชนะอะไรได้ จากการที่พระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้ง?

ทำไมคริสเตียนจึงมั่นใจได้ว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์?

ถามเพื่อน

  • อีสเตอร์มีความหมายอย่างไรกับคุณ?
  • คุณจะตอบสนองความหมายของอีสเตอร์อย่างไร?
  • คุณมีคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับอีสเตอร์?

การนำไปใช้

  • ทำไมอีสเตอร์จึงมีความสำคัญ?
  • อีสเตอร์มีความหมายอย่างไรกับชีวิตคุณ?
  • เราควรตอบสนองอย่างไร?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ขอทรงโปรดให้อภัยในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำผิดพลาดไป ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องตาย ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เป็นอิสระจากความบาปในทุกๆวัน

ข้อพระคัมภีร์