ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

ความจริง 4 ประการเกี่ยวกับพระเจ้า


เหมือนกฎฟิสิกส์ เช่น กฎแรงโน้มถ่วง ที่ควบคุมจักรวาลของเรา มันก็มีกฎพื้นฐานของพระคัมภีร์ที่แสดงให้เราเห็นว่าเราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอย่างไร

พระเจ้ารักคุณและทรงประทานแผนชีวิตที่ดีเลิศให้กับคุณ

ความรักพระเจ้า –

พระเจ้าแสดงออกความรักพระองค์แก่เราอย่างไร?

 

แผนการของพระเจ้า –

พระเยซูมาเพื่อให้อะไรแก่เรา?

พวกเรามีความบาปและถูกแยกออกจากพระเจ้า ดังนั้น เราไม่สามารถรับรู้หรือมีประสบการณ์ความรักกับของพระเจ้าและแผนการณ์ของพระองค์ที่เตรียมไว้ให้แก่เราได้

 

พวกเรามีความบาป –

คุณคิดว่าความบาปคืออะไร?

 

เราถูกแยกออก –

เราถูกแยกออกจากพระเจ้าได้อย่างไร เพราะอะไร?

อะไรคือสิ่งที่เราพยายามจะนำมาเติมเต็มช่องว่างระหว่างเรากับพระเจ้า?

พระเยซูคริสต์เป็นทางรอดเดียวของพระเจ้าสำหรับความบาปของเรา โดยพระองค์ พวกเราสามารถรับรู้และมีประสบการณ์กับความรักพระเจ้าและแผนการณ์ของพระองค์ที่เตรียมไว้ให้แก่เราได้

 

พระเยซูทรงทำอะไรเพื่อเรา?

อะไรเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์?

เราสามารถไปหาพระบิดาบนสวรรค์ได้อย่างไร?

เราต้องรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยและพระเจ้าของเรา

เราจึงสามารถจะรับรู้และมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าและแผนการณ์ของพระองค์ที่เตรียมไว้ให้เราได้

ถามเพื่อน

คุณเริ่มเชื่อพระเยซูเมื่อไรและเพราะอะไร?

พระเจ้าทรงทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างไร?

การนำไปใช้

เราจำเป็นต้องรับพระคริสต์

เราสามารถรับพระคริสต์ได้โดยความเชื่อ

เมื่อเรารับพระคริสต์ เราจะมีประสบการณ์การเกิดใหม่

การตัดสินใจนี้เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล

ถ้าคุณยังไม่ได้รับพระเยซูเข้าในชีวิตคุณ คุณต้องการจะต้อนรับท่านหรือไม่?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่รักและยอมตายเพื่อจ่ายค่าของความบาปให้แก่ข้าพระองค์ ขอทรงโปรดอภัยบาปโทษของข้าพระองค์และเข้ามาในใจของข้าพระองค์ด้วย ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้า

ข้อพระคัมภีร์

Study Tags.