การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

อิสรภาพรับความจริง

พระเจ้ารักเราและต้องการให้เราเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงจากบาป ความตาย และการโกหกทั้งหมดในโลกนี้ที่ทำร้ายเรา เมื่อเราแสวงหาความจริงของพระเจ้าในพระคำของพระองค์และนำมาใช้ในชีวิตเรา เราจะมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และมีอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะสามารถแบ่งปันความอิสระนี้ให้กับผู้อื่นได้

พระเจ้าต้องการให้เราเป็นอิสระ

คำสอนของพระเยซูเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไร?

ความจริงของพระเจ้าและอิสรภาพมีไว้เพื่อใคร?

เป็นอิสระจากอะไร?

อ่านข้อพระธรรมต่อไปนี้และตอบคำถามว่าเราต้องการอิสระจากอะไร?

แสวงหาความจริง

แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจ

แสวงหาพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงนำเราสู่ความจริง

แสวงหาความจริงในพระคำพระเจ้า

รู้ความจริง

เราจะรู้ความจริงได้อย่างไร?

อ่านข้อพระธรรมต่อไปนี้และตอบคำถาม

ถามเพื่อน

คุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์ความเป็นอิสระของคุณได้หรือไม่?

คุณพบความจริงได้อย่างไร? คุณเป็นอิสระจากอะไร?

การนำไปใช้

  • คุณต้องการจะเป็นอิสระจากอะไร? อย่างไร?
  • เราจะเป็นอิสระในทุกๆวันได้อย่างไร?
  • เราจะช่วยให้คนอื่นพบอิสรภาพได้อย่างไร?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากความบาป ความตาย และการโกหกของมาร ข้าพระองค์รับความจริงของพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นอิสระ ขอทรงโปรดสอนพระคำของพระองค์ให้ข้าพระองค์

ข้อพระคัมภีร์