ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

พระคุณความเมตตาของพระเจ้าที่เราไม่สมควรได้รับ

พระคุณคือความเมตตาที่ไม่สมควรได้จากใครคนหนึ่งซึ่งทรงพลังมอบให้กับผู้ที่อ่อนกำลัง เราจะเรียนรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าผ่านการอ่านเรื่องราวที่พระเยซูทรงช่วยผู้หญิงคนหนึ่งจากการถูกฆ่า โดยพระเยซู พระเจ้าทรงสำแดงพระคุณและมอบพระคุณนั้นไว้ให้แก่เรา

พระคุณของพระเยซูสำหรับผู้หญิงนั้น

ตามกฎหมายแล้ว หญิงนั้นต้องได้รับโทษอะไร?

พระเยซูทรงช่วยหญิงนั้นอย่างไร?

พระเยซูทรงกล่าวหาหรือลงโทษหญิงนั้นหรือไม่? พระองค์ทรงทำอะไร?

พระเยซูปรากฏแก่เรา

อะไรที่เรารู้สึกผิด? เราสมควรได้รับอะไร?

พระเจ้าทรงสำแดงความรักพระองค์แก่เราเมื่อไร ในรูปแบบไหน?

พระเยซูทรงทำอะไรกับบาปของเรา?

อะไรทำให้พระเยซูทรงเป็นผู้รักษาที่ดีเลิศของเรา?

เรารอดโดยพระคุณ

พระเจ้ายอมรับเราอย่างไร?

ชัยชนะของพระเยซูมีความหมายอย่างไรกับเรา?

พระเยซูกล่าวกับหญิงนั้นว่า อย่าทำบาปอีก

เราควรใช้ชีวิตอย่างไรหลังได้รับพระคุณพระเจ้า?

ถามเพื่อน

  • คุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวที่พระเจ้าสำแดงพระคุณแก่คุณอย่างไรได้หรือไม่?
  • คุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับพระคุณอีกหรือไม่?

การนำไปใช้

  • เราเหมือนกับหญิงในเรื่องนี้ในมุมไหนบ้าง?
  • เราจะรับพระคุณพระเจ้าได้อย่างไร?
  • พระคุณพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไร?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์จากการพิพากษาความบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอรับเอาพระคุณของพระองค์ การอภัยบาป ชีวิต และอิสรภาพจากพระองค์

ข้อพระคัมภีร์