การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

หัวใจแห่งการปรนนิบัติพระเยซูทรงมาปรนนิบัติ และมอบชีวิตของพระองค์เองเพื่อช่วยเรา และเป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงวิธีการปรนนิบัติผู้อื่น(มาระโก 10:45) เราจะได้เห็นจากข้อพระคําภีร์นี้ว่าพระเจ้าทรงให้ความสําคัญกับการปรนนิบัติแค่ไหน และพระองค์ก้ทรงหนุนใจให้เราใช้ของประทานที่พระองค์มอบให้เพื่อปรนนิบัติพระเจ้าและผู้อื่น

พระเยซูในบทบาทผู้รับใช้และพระเจ้า

ทําไมพระเยซูถึงลงมาบนโลกใบนี้?

พระเยซูทรงปรนนิบัติเหล่าสาวกของพระองค์อย่างไร?

ทําไมสิ่งนี้ถึงเป็นตัวอย่างที่พระเยซูทําเพื่อให้เหล่าสาวกทําตามพระองค์?

ทําไมการรับใช้ถึงมีคุณค่า?

ผู้รับใช้ที่ดีจะสามารถเป็นผู้นําที่ดีได้เช่นกันไหม?

แล้วเราจะรับใช้ยังไง?

พระเจ้า

ผู้คน

เหล่าผู้เชื่อ

ผู้อื่นปรนนิบัติคุณในทางไหนบ้าง?

ถามเพื่อน

เราจะทําให้การรับใช้ผู้อื่นเป็นกิจวัตรประจําวันของเราได้อย่างไร?
การปรนนิบัติประเจ้าและผู้อื่นจะเป็นพระพรแก่คุณได้อย่างไร?

การนําไปใช้

ลองถามพระเจ้าว่าของประธานของเราคืออะไร แล้วเราจะใช้มันเพื่อปรนนิบัติผู้อื่นได้อย่างไร ลองดูว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในการรับใช้ที่โบสถ์ของคุณได้อย่างไร และเข้าร่วมทีมที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณในโบสถ์ของคุณ

ตัวอย่างคําอธิษฐาน

ข้าแต่พระเยซูคริสเจ้า ขอบคุณพระองค์สําหรับการที่พระองค์ลงมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะมาปรนนิบัติพวกเรา และ เป็นตัวอย่างสําคัญที่ทําให้เราเห็นว่าการปรนนิบัติผู้อื่นต้องทําอย่างไร

ข้อพระคําภีร์

Study Topics