ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

พระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยและผู้ให้พลัง

ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับสวรรค์ พระองค์บอกศิษย์ของพระองค์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเพื่อช่วยและให้พลังกับพวกเขา พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้า เหมือนกับพระบิดาและพระบุตร (พระเยซู) ที่เป็นพระเจ้า เราสามารถเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยส่วนตัว พระองค์ได้ช่วยให้คุณเข้าใจพระเจ้า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราอย่างไร?

พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ชีวิตกับเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนชีวิตเราด้วยวิธีใด?

พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พลังแก่เรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พลังแก่เราด้วยวิธีใด?

พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พลังกับเราเพื่ออะไร?

พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรา

พระเยซูสัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับเรา (ยอห์น 14:17).

ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ์ 6:19), นี่คือวิธีที่พระเจ้าแสดงออกว่าเราเป็นของพระองค์ (2 โครินธ์ 1:22).

ถามเพื่อน

  • พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราและให้พลังแก่เราอย่างไร?
  • คุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกบ้าง?
  • พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณอย่างไรในชีวิตบ้าง?

การนำไปใช้

พระเยซูพูดอะไรกับศิษย์ของพระองค์ใน ยอห์น 20:22

เราสามารถเปิดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราได้อย่างไร?

 

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอบคุณที่พระองค์อยู่กับข้าพระองค์ ที่ช่วยปลอบประโลมใจ และช่วยนำข้าพระองค์ไปสู่ความจริง ขอทรงโปรดเติมพลังให้แก่ข้าพระองค์

ข้อพระคัมภีร์