Introduction

เขียนบันทึกอย่างไรการอ่านและคิดถึงพระคำของพระเจ้าทุกวันทำให้เราใกล้ชิดและเข้มแข็งในพระเจ้ามากขึ้น วิธีการจดบันทึกตามที่เสนอดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างอุปนิสัยในการอ่านและนำพระคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตส่วนตัวของคุณทุกๆวัน

การอ่านพระคัมภีร์จะช่วยให้คุณอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายทุกวัน หน้าต่อไปเป็นตัวอย่างของตารางชนิดนึง ใช้เวลาในการหวนกลับไปอ่านสิ่งที่พระเจ้าพูดกับคุณ แล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าพูดกับคุณให้ผู้อื่นฟัง

รูปแบบการจดบันทึก

1. เขียนวันที่

2. เขียนคำว่า “หัวข้อ” ข้างๆวันที่ แต่ให้เว้น “หัวข้อ” ให้ว่างไว้ก่อน

3. เขียนข้อหรือตอนพระคัมภีร์ประจำวัน

4. บันทึกใจความที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์ ขีดเส้นใต้ใจความหลักซักหนึ่งประการ

5. เขียนคำอธิษฐานหนึ่งประโยคสำหรับใจความหลัก

6. กลับไปตั้งชื่อหัวข้อโดยใช้แค่หนึ่งประโยค

เพียงไม่กี่สัปดาห์คุณจะสามารถเห็นว่าพระเจ้าพูดอะไรกับคุณบ้าง

ตัวอย่างการจดบันทึก

22 มกราคม

มัทธิว 13:1-24

พระเจ้าเป็นเหมือนชาวนาที่หว่านเมล็ดเสมอ

เมล็ดจะเกิดผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าตกบนดินชนิดใด

เมล็ดพันธุ์คือความจริงของพระเจ้า

เมล็ดพันธ์ที่ตกบนดินที่ดีจะเกิดผลมาก เป็น 30 60 100 เท่า

ใจความหลัก – เราควรเตรียมใจของเราให้พร้อม (เป็นเหมือนดินที่ดี) เพื่อรับพระคำพระเจ้า

คำอธิษฐาน – พระเจ้า เราเตรียมใจเพื่อรับฟังพระคำของพระองค์ในวันๆนี้

* * *

Study Topics