การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

พระเยซูกำลังจะกลับมา!รอคอยวันสุดท้าย

พระเยซูจะเสด็จกลับมาที่โลกนี้อีกครั้ง! ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเมื่อไรพระองค์จะกลับมา พวกเราควรจะใช้ชีวิตอย่างเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการกลับมาของพระองค์ พวกเราสามารถทำได้โดยการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและโดยการพาผู้อื่นมารู้จักพระเยซู

การกลับมาของพระเยซู

อะไรเกิดขึ้นหลังจากพระเยซูจากโลกนี้ไป?

 

พระเยซูบอกไว้ว่าก่อนที่พระองค์จะมาจะมีคนอ้างเป็นพระองค์มากมาย และจะมีเวลาของสงครามและภัยธรรมชาติมากมาย และจะมีบาปมากมายบนโลกนี้ (มัทธิว 24)

พวกเรารู้ว่าพระเยซูจะกลับมาในแบบเดียวกับที่พระองค์จากเราไป (กิจการของอัครทูต 1:11), และพระองค์จะมาแบบเต็มด้วยพระศิริ (มัทธิว 25:31).

เมื่อพระเยซูกลับมา พระองค์จะรวบรวมคริสเตียนเข้าด้วยกัน (มัทธิว 24:31), ฟื้นชีวิตของคนที่ตายไปแล้ว (1 เธสะโลนิกา 4:13-18), และทำลายความตาย (1 โครินธ์ 15:25-26).

พระเยซูจะทำอะไรอีกบ้างเมื่อพระองค์กลับมา?

รอคอย

เราควรใช้ชีวิตอย่างไรขณะที่รอคอยการกลับมาของพระเยซู?

 

ทำไมเราจึงสามารถรอคอยการกลับมาของพระเยซู?

รอคอยเพื่อผู้อื่น

เราควรทำอะไรเพื่อผู้อื่นขณะที่เรารอคอยพระเยซูกลับมา?

 

เราควรหนุนใจผู้อื่นในการใช้ชีวิตอย่างไร?

 

จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนพระเยซูกลับมา?

 

ดังนั้น เราสามารถจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เวลานั้นมาเราขึ้น? (2 เปโตร 3:12)

ถามเพื่อน

  • เราสามารถหนุนใจเกี่ยวกับการกลับมาของพระเยซูได้อย่างไรอีกบ้าง?
  • คุณมีคำถามอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับการกลับมาของพระเยซู?

การนำไปใช้

  • บนความจริงนี้ เราควรทำอะไร?
  • เราควรมีทัศนคติอะไรขณะที่เราอาศัยในโลกนี้?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์รอคอยการกลับมาของพระองค์! ข้าพระองค์ต้องการจะทำให้พระองค์พอพระทัยกับการมีชีวิตของข้าพระองค์ ขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์บอกเล่าเรื่องของพระองค์กับผู้อื่น

ข้อพระคัมภีร์