การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

การฟื้นพระชนม์ของพระคริสต์พระเยซูกลับมามีชีวิต!

ข่าวดี! พระเยซูกลับมามีชีวิต! มันหมายความว่า พระองค์ทรงมีพลังอำนาจเหนือความตาย และพวกเราสามารถหวังในชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ พวกเราสามารถมีชีวิตในพลังการฟื้นพระชนม์ได้เหมือนกัน และมีความหวังอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนิรันดร์ในอนาคต!

ชัยชนะของพระเยซูเหนือความตาย

ร่างของพระเยซูถูกฝังและรักษาไว้อย่างไร?

อะไรเกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์?

พระเยซูทรงทำอะไรหลังจากที่ถูกปลงพระชนม์?

มีกี่คนที่เห็นพระเยซูมีชีวิตอีกครั้ง?

การตอบสนอง

เราสามารถรอดและมีชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร?

การได้รับชีวิตใหม่เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร?

การได้รับชีวิตใหม่เปลี่ยนวิธีการคิดของเราอย่างไร?

ความหวังของเรา

การฟื้นพระชนม์ของพระเยซูมีความหมายอะไรกับเรา?

การฟื้นพระชนม์ของพระเยซูช่วยเราอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก?

เราจะมีความหวังอันยิ่งใหญ่ในอนาคตของเราได้อย่างไร?

ถามเพื่อน

คุณเชื่อในการฟื้นพระชนม์หรือไม่?

คุณมีคำถามอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับการฟื้นพระชนม์ของพระเยซู?

การนำไปใช้

คุณคิดว่าการฟื้นพระชนม์ของพระเยซูสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไร?

ทัศนคติอะไรบ้างที่เราสามารถจะมีเกี่ยวกับอนาคตของเรา?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์อัศจรรย์และทรงพลัง! ข้าพระองค์เชื่อในการฟื้นพระชนม์และจะมีชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าพระองค์ขอรับพลังของการฟื้นพระชนม์และหวังใจในอนาคตนิรันดร์กับพระองค์

ข้อพระคัมภีร์