การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

ความชื่นชมยินดี !จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ!

ความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นจากการได้รู้จักพระเจ้า รู้จักความรักที่พระองค์มีให้กับเรา และความรอดที่พระองค์มอบให้กับเรา มันไม่ใช่ความรู้สึกตื้นๆที่ เกิดขึ้นแล้วหายไปตามสถาการณ์ต่างๆ พระเจ้าต้องการให้เรามีความชื่นชมยินดีตลอดเวลา เราสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ด้วยการ ยึดมั่นในความจริงของพระเจ้า และเลือกที่จะชื่นชมยินดีในพระองค์

ความชื่นชมยินดีคืออะไร?

1 เธสะโลนิกา 5:16 กล่าวไว้ว่า จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ

ความชื่นชมยินดีต่างจากความสุขอย่างไร?

ความชื่นชมยินดีเป็นมากกว่าความรู้สึกอย่างไร?

ความชื่นชมยินดีทำให้เราเข้มแข็งได้อย่างไร?

เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะมีความชื่นชมยินดีในเวลาอันยากลำบาก? อย่างไร?

ทำไมเราจึงควรมีความชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่ยากลำบาก?

เพิ่มพูนความชื่นชมยินดี

จากข้อพระคัมภีร์ข้างล่างนี้ เราสามารถเพิ่มพูนความชื่นชมยินดีได้อย่างไร?

ถามเพื่อน

  • ความชื่นชมยินดีได้ช่วยคุณให้ผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากมาได้อย่างไร?
  • คุณมีคำถามอื่นเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีหรือไม่?

การนำไปใช้

  • ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้างในชีวิต?
  • อะไรที่เป็นสิ่งทำให้คุณไม่สามารถมีความชื่นชมยินดีได้ในทุกๆวัน?
  • ภายในสัปดาห์นี้คุณสามารถทำอะไรได้บ้างในการฝึกฝนและเพิ่มพูนความชื่นชมยินดีในชีวิตของคุณ?

ตัวอย่างการอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอขอบคุณที่พระองค์ต้องการให้เรามีความชื่นชมยินดี และขอขอบคุณที่เราสามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีได้ในทุกๆสถานการณ์ผ่านพระองค์ ข้าพระองค์ขอขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ และขอบคุณที่พระองค์ทรงสถิตย์อยู่กับเราเสมอ

ข้อพระคัมภีร์