การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

แสงสว่างที่อยู่เหนือความมืดมิด


ดำเนินชีวิตด้วยความจริงของพระเจ้า

พระเจ้าไถ่เราจากดินแดนที่มืดมิด และต้อนรับเราสู่ดินแดนแห่งแสงสว่างของพระองค์ ในทุกๆพื้นที่ของชีวิตเรา เราจำเป็นที่ต้องเดินไปพร้อมกับความสว่างของพระองค์ ให้พระองค์เข้ามารักษาความเจ็บปวด หรือบาปที่เราซ่อนเอาไว้

การอาศัยอยู่ในความมืดมิด

ความมืดมิดทำให้คุณนึกถึงอะไร?

ทำไมกลุ่มคนบางกลุ่มจึงเลือกที่จะอยู่ในความมืดมิด?

อะไรคือผลของการอาศัยอยู่ในความมืดมิด?

ความสว่าง คืออะไร?

พระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองว่าอย่างไร? คุณคิดว่ามันมีความหมายว่าอย่างไร?

ถ้อยคำของพระเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่พวกเราได้อย่างไร?

พระเยซู, แสงสว่าง จะเปิดเผยความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อที่พระองค์จะนำการเยียวยารักษา การให้อภัยและให้ชีวิตแก่เรา

การอาศัยอยู่ในแสงสว่าง

พระเจ้าทรงทำอะไรเพื่อเราบ้าง?

เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในแสงสว่างของพระเจ้า จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้

ให้เราเป็นดั่งแสงสว่างเพื่อคนอื่นๆ

อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ว่า แสงสว่างของพระเจ้าจะส่องลงมาที่เรา พวกเราจะไม่อยู่ในความมืดมิดของโลกนี้อีกต่อไป และผู้คนทั้งหลายก็อยากที่จะได้เข้ามาอยู่ในแสงสว่างนี้ด้วย

ทำไมเราจึงควรเป็นดั่งแสงสว่าง?

พระเจ้าอยากให้เราปฏิบัติอย่างไร?

พูดคุยกับเพื่อน

แบ่งปันเรื่องราวที่พระเจ้าส่องแสงสว่างของพระองค์ในชีวิตของเรา

การนำไปใช้

เราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะดำรงอยู่ในแสงสว่างของพระเจ้า

เรื่องอะไรบ้างในชีวิตของคุณ ที่คุณต้องการแสงสว่างของพระเจ้าเข้าถึง

ตัวอย่างการอธิษฐาน

ข้าแต่พระเยซู ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ช่วยค่าพระองค์ออกมาจากความมืดมิด ขอพระองค์ได้โปรดแสดงให้ข้าพระองค์ได้เห็นว่า ยังมีส่วนใดในชีวิตข้าพระองค์บ้าง ที่ยังคงต้องการแสงสว่างจากพระองค์ ขอขอบคุณพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพระองค์ และนำทางข้าพระองค์ในทุกๆวัน

ข้อพระคัมภีร์สำคัญ

Study Tags.