การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

ชีวิตที่เป็นนิรันต์ชีวิตที่มีเป้าหมาย

พระเจ้าทรงอยู่เป็นนิรันต์และพระองค์ทรงหนุนใจให้เราใช้ชีวิตโดยที่มองภาพถึงอนาคตเป้าหมายคือนิรันต์กาลโดยพระองค์ทรงสัญญาว่าถ้าเราเชื่อในพระองค์เราจะสามารถใช้ชีวิตนิรันต์กาลของเรากับพระองค์ได้

คําสัญญานิรันต์กาล

ข้อพระคําภีร์ด้านล่างพูดอะไรเกี่ยวกับชีวิตนิรันต์?

พระสัญญาของพระเจ้าคืออะไร?

และพระสัญญาของพระเจ้ามีใว้ให้กับใคร?

โลก กับ มุมมองชีวิตนิรันต์

ข้อพระคําภีร์ด้านล่างพูดเกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้และชีวิตนิรันต์อย่างไร

อะไรคือมุมมองด้านชีวิตของอาจารย์เปาโลและความยากของมันคืออะไร?

เป้าหมายที่อาจารย์เปาโลเล็กใว้คืออะไร?

เป้าหมายที่เป็นนิรันต์กาล

พระเยซูต้องการให้เราทําอะไร?

พระองค์ทรงสัญญาเราเกี่ยวกับอะไร?

อะไรคือความรับผิดชอบที่พระเจ้าต้องการให้เราทํา?

ข้อพระคําภีร์ด้านล่างได้หนุนใจให้เราใช้ชีวิตโดยที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการเติมเต็มชีวิตอย่างไร

ถามเพื่อน

การที่เรามีชีวิตนิรันต์ได้เปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับชีวิตและเป้าหมายของเราอย่างไร?

การนําไปใช้

อะไรเป็นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อที่จะสามารถโฟกัสกับชีวิตนิรันต์มากขึ้น?

ตัวอย่างคําอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรถให้เราสามารถใช้ชีวิตโดยที่มีเป้าหมายโดยที่ข้าพระองค์ให้คุณค่าเกี่ยวกับชีวิตนิรันต์และความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างข้าพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกใว้ให้กับข้าพระองค์

ข้อพระคําภีร์