การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

เป้าหมายแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรา

พระเจ้ามีแผนการและเป้าหมายในชีวิตของคุณ พระองค์ทรงเรียกเราให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์และเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระองค์  ตัวอย่างเช่น ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์(ได้รู้จักกับพระองค์) พระองค์ทรงมีแผนการที่แตกต่างออกไปสําหรับเราแต่ละคน และเมื่อเราแสวงหาพระองค์ต่อไปเรื่อยๆ พระองค์จะทรงเปิดเผยแผนการ ที่พระองค์ทรงมีสำหรับชีวิตเรา

แผนการของพระเจ้าสําหรับคุณ

คุณคิดว่าพระเจ้ามีแผนการแบบไหนสําหรับชีวิตของคุณ?

เราต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะได้รู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้า?

ทําไมเราควรที่จะวางใจในแผนการที่พระเจ้ามีใว้สําหรับเรา?

พระวรรจนะของพระเจ้าจะนําทางเราอย่างไร?

พระวิญญานบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะชี้นําเราได้อย่างไร?

เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าที่มีต่อเราจากข้อพระคําภีร์เหล่านี้

แผนการของพระเจ้าสําหรับโลกใบนี้

อะไรคือแผนการของพระเจ้าสําหรับโลกใบนี้?

ถามเพื่อน

แผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตคุณคืออะไร?

การนําไปใช้

เราจะรู้ถึงแผนการที่พระเจ้ามีใว้สําหรับชีวิจเราได้อย่างไร? คุณคิดว่าพระเจ้าต้องการให้คุณมีส่วนร่วมในแผนการของพระองค์ในด้านไหน และ แผนการของพระเจ้าที่มีต่อคุณสําหรับโลกใบนี้คืออะไร?

ตัวอย่างคําอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับแผนการที่ดีของพระองค์ โดยพระเยซูคริสต์เราได้รับความหวังเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้าของเรา

ข้อพระคําภีร์

Study Topics