การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตอุทิศชีวิตของเราแด่พระเจ้า

การอุทิศหมายถึง  “ความบริสุทธิ์” หรือ “แยกออกจากกัน” เพื่อเป้าหมายที่แสนพิเศษ ไม่มีรางวัลอะไรทียิ่งใหญ่ไปกว่าการอุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าโดยให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งของชีวิต และ ใช้ชีวิตสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าซึ่งจะทําให้เราได้ค้นพบเป้าหมายและความสําคัญของชีวิตเรา

ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา

แยกตัวออกมา

เราสามารถที่จะแยกตัวออกมาได้อย่างไร?

ห้ามมีรูปเคารพ

ทําไมพระเจ้าถึงไม้ต้องการให้เรามีรูปเคารพอืนในชีวิตของเรา?

อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าบอกสําหรับคนที่จะมานมัสการพระเจ้าเพียงผู้เดียว?

พระเยซูเผชิญหน้ากับการทดลองที่เข้ามาด้วยวิธีไหน?

จากข้อพระคําภีร์ข้างต้นอะไรคือรูปเคารพหรือสิ่งที่จะทําให้เราออกห่างจากทางของพระเจ้า?

ความรํ่ารวยจะสามารถเป็นรูปเคารพได้อย่างไร?

พระเจ้าต้องการให้เรามองเกี่ยวกับความมั่งคั่งในแบบไหน?

อะไรคือสิ่งจําเป็นสิ่งเดียวที่มารีย์เลือกจากข้อพระคําภีร์ข้างต้น?

ครอบครัวสามารถเป็นรูปเคารพในชีวิตเราได้ไหม?

พระเจ้าสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวได้ไหมถ้าเราให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิต?

ถามเพื่อน

มีเรื่องอะไรบ้างในช่วงนี้ที่พระเจ้าท้าทายให้คุณเลือกพระองค์มาเป็นอันดับ1ของชีวิตของคุณ?

การนําไปใช้

เราต้องทําอะไรเพื่อที่จะอุทิศชีวิตของเราแด่พระเจ้า?

ตัวอย่างคําอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรถช่วยให้ข้าพระองค์สามารถที่จะให้พระองค์เป็นที่หนึ่งของชีวิต เพราะสิ่งนี้เป้นสิ่งที่ข้าพระองค์จะสามารถทําได้เพื่ออุทิศตัวให้กับพระองค์ และข้าพระองค์ต้องการที่จะขจัดรูปเคารพและสิ่งขัดขวางที่จะทําให้ข้าพระองค์ออกห่างจากทางของพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่พระองค์มีใว้สําหรับชีวิตของข้าพระองค์

ข้อพระคําภีร์

Study Topics