ก้าวแรกกับพระเยซู

การอธิฐานที่เรียบง่ายการสนทนากับพระเจ้า

การอธิษฐานก้เปรียบเสมือนการที่เราสนทนากับพระเจ้า  ในทุกๆความสัมพันธ์นั้นการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก็เช่นกัน โดยที่พระเจ้าต้องการให้เรามีความสัมพันธ์โดยการสนธนาด้วยการอธิฐานกับพระองค์ตลอดเวลา

พระเยซูอธิษฐานอย่างไร? (คําอธิษฐานของพระเจ้า)

เราควรอธิฐานแบบไหน?

แบบไหนเป็นสิ่งที่เราไม่ควรอธิษฐาน?

เราควรอธิษฐานเพื่ออะไร? เขียนข้อพระคําภีร์ที่สอดคล้องกับข้อความด้านล่างนี้:

 1. สรรเสริญ
 2. แผนการของพระเจ้า
 3. บทบัญญัติ
 4. การยกโทษบาปผิดจากพระเจ้า
 5. การปกป้องจากพระเจ้า

คําอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ

เราจะทําให้คําอธิษฐานของเรามีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นคําอธิษฐาน

วิถีชีวิตของการอธิษฐาน

เราสามารถเปลี่ยนความคิดของเราเป็นคําอธิษฐานได้อย่างไร?

เราควรอธิษฐานบ่อยแค่ไหน?

เราควรอธิษฐานเมื่อไหร่?

ถามเพื่อน

 • เราควรอธิษฐานเมื่อไหร่และที่ไหน? แล้วเรื่องอะไรที่เราควรอธิษฐาน?
 • คุณมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการอธิษฐานไหม?
 • สําหรับคุณแล้วเวลาและสถานที่ไหนเหมาะแก่การอธิษฐาน?
 • คุณได้รับคําตอบจากพระเจ้าไหมเวลาอธิษฐาน?

การนําไปใช้

 • คิดเกี่ยวกับหนึ่งสิ่งที่จะขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า (เช่น การทรงช่วยของพระเจ้า)
 • คิดเกี่ยวกับคนที่ต้องการที่จะอธิษฐานเผื่อ (เช่น สมาชิคในครอบครัว หรือ เพื่อน)
 • คิดถึงสิ่งที่เราต้องการที่จะขอพระเจ้า (เช่น การสอบที่กำลังจะมาถึง)

ตัวอย่างคําอธิษฐาน

พระเยซูข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรับฟังคําอธิษฐาน และขอมอบคําอธิษฐานทั้งหมดใว้กับพระองค์ และเชื่อว่าพระองค์จะทรงตอบคําอธิษฐานเหล่านั้น

ข้อพระคําภีร์