การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

วางใจในพระเจ้า


ด้วยสุดใจของเรา

พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อวางใจในพระองค์ด้วยสุดใจของเรา หมายความถึง ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์นั้นเข้มแข็งและเราสามารถยินดีกับสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่ได้จากพระองค์ พวกเราจำเป็นต้องพัฒนาในส่วนที่เรายังไม่วางใจในพระเจ้ามากพอเพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นต่อไป

เราวางใจในอะไร?

อื่นๆ?

จะเกิดอะไรขึ้นหากเราวางใจในสิ่งที่ผิด?

อะไรขัดขวางเราจากการเชื่อในพระเจ้า?

เรากังวลใจในเรื่องอะไร?

พระเยซูต่อว่าสาวกของพระองค์ที่ไม่เชื่อวางใจในพระองค์เพียงพอ อะไรทำให้พวกเขากังวล?

อะไรทำให้คุณยากที่จะพัฒนาในเรื่องการไว้วางใจพระเจ้า?

ทำไมเราจึงควรไว้วางใจพระเจ้า?

ทำไมพระเจ้าจึงควรได้รับความวางใจจากเรา?

อะไรคือผลลัพธ์ที่จะได้ในชีวิตเราเมื่อเราวางใจในพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง?

ถามเพื่อน

  • คุณสามารถแบ่งปันเรื่องการเติบโตของความเชื่อในพระเจ้าของคุณได้หรือไม่?
  • คุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับความเชื่ออีกบ้าง?

การนำไปใช้

ใน ยอห์น 14:1, พระเยซูทรงตรัสไว้ว่า “จงอย่ากังวลไปเลย จงเชื่อมั่นในพระเจ้า และจงไว้ใจในตัวเรา”

เราจะห้ามหัวใจของพวกเราจากความกังวลได้อย่างไร?
เราสามารถเพิ่มความเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไร?

 

การบ้าน: ใคร่ครวญเรื่องการไว้วางใจพระเจ้าผ่านพระคำต่อไปนี้

พิจรณาข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ในสัปดาห์นี้

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเจ้า ข้าพระองค์ขอโทษที่วางใจในสิ่งอื่น ขอทรงโปรดแสดงให้ข้าพระองค์รู้ว่าควรเปลี่ยนใจข้าพระองค์อย่างไร ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้ข้าพระองค์สามารถวางใจในพระองค์ได้สุดใจ

ข้อพระคัมภีร์