ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

บัพติสมาในน้ำแสดงความเชื่อ

การรับบัพติสมาหมายถึงการจุ่มตัวลงน้ำ ในพระคัมภีร์ คนมากมายได้รับบัพติสมาเพื่อแสดงออกว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้ว คริสเตียนที่ได้รับบัพติสมาเป็นเหมือนอีกก้าวของการเชื่อฟังพระคริสต์ในการแสดงออกเปิดเผยว่าพวกเขาเชื่อในพระเยซู

บัพติสมาในพระคัมภีร์

ทำไมพระเยซูจึงขอรับบัพติสมา?

เกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูได้รับบัพติสมาแล้ว?

 

บัพติสมามีไว้สำหรับใคร?

ความหมายของบัพติสมา

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราได้รับบัพติสมา? มันแสดงออกถึงอะไร?

คำสั่งให้รับบัพติสมา

ทำไมเราต้องรับบัพติสมา?

การอวยพรของบัพติสมา

คุณสามารถฉลองและชื่นชมยินดีที่พระเจ้าปลดปล่อยคุณเป็นอิสระจากบาป มีชีวิตใหม่และมีชัยชนะในพระเยซู

การแสดงออกซึ่งความเชื่ออย่างเปิดเผยอวยพรเราอย่างไร?

ถามเพื่อน

โปรดแบ่งปันเกี่ยวกับการรับบัพติสมาของคุณ คุณรับบัพติสมาทำไม เมื่อไหร่ และอย่างไร?

คุณมีคำถามอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับบัพติสมาในน้ำ?

การนำไปใช้

ถ้าคุณเชื่อในพระเยซู แต่ยังไม่ได้รับบัพติสมา ขอให้คุณรับบัพติสมา

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ขอโปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์เข้าความหมายของบัพติสมาและช่วยให้ข้าพระองค์ตัดสินใจได้ถูกต้องเกี่ยวกับการรับบัพติสมา

ข้อพระคัมภีร์