Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

AbrahamParaan Ng Pananampalataya

Kilala si Abraham bilang “ang ama ng pananampalataya.” Marami siyang nagawa at nakamit na mga dakilang bagay dahil naniwala siya sa mga sinabi sa kanya ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay nagbigay ng kasiyahan sa Diyos. At pinagpala ng Diyos si Abraham at ang kanyang lahi. Ang sinumang manampalataya kay Jesus ay kabilang sa lahi ni Abraham at kabahagi sa pangako ng Diyos!

Ang Pangako Ng Diyos

Anu-ano ang mga pangako ng Diyos kay Abraham? Magbigay ng mga halimbawa.

Bakit itinuturing na righteous si Abraham?

Sinu-sino ang mga tunay na anak ni Abraham?

Sinu-sino ang mga mabe-bless dahil kay Abraham?

Sino ang maaaring makibahagi sa blessing o pangako kay Abraham?

Ang Relasyon ni Abraham sa Diyos at Ang Kaugnayan Nito sa Atin

Saan naka-base ang relasyon ni Abraham sa Diyos?

Itinuturing na ama ng ano si Abraham?

Ilarawan ang pananampalataya ni Abraham sa pangako ng Diyos.

Ano ang kaugnayan sa atin ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos?

Lahat Ng Pangako Ng Diyos Ay Natupad

Ilarawan kung paano natupad at patuloy na natutupad ang pangako ng Diyos.

Ilarawan kung paano natupad ang pangako ng Diyos.

Sino ang kabahagi sa mga pangako na ito ng Diyos?

Ask

Sa paanong paraan ka na-inspire ng faithni Abraham?

Application

Anu-anong pangako meron ang Diyos para sa iyo?

Saan mo pa puwede i-increase ang faith mo?

Prayer

Lord, tulungan mo ako na mag-increase ang faith ko. Panghahawakan ko ang iyong mga pangako dahil alam ko na tutuparin mo ang mga ito.

Key Verse

Study Topics