Attitude

Ang Influential na Attitude


Alam niyo ba na mayroon tayong kakayahang gumawa ng positibong environment kahit saan man tayo mag-punta? Kaya natin magkaroon ng positive impact sa paligid natin sa pamamagitan ng mabuting attitude!

Example ng Influential na Attitude

Nasaan sina Paul at Silas?

Ano ang ginawa nila sa loob ng kulungan?

Anong attitude mayroon sina Paul at Silas?

Ano ang resulta ng pag-worship nila Paul at Silas sa Diyos?

Anong nangyari sa jailer at sa kanyang pamilya?

Ang Attitude of Influence

Paano tayo dapat mamuhay? Bakit?

Sa paanong paraan nababago ang kahit anong environment nang mabuting attitude?

Paraan Upang Mag-karoon ng Influence

Anong mga bagay ang maaari mong ipag-pasalamat?

Paano nito naaapektuhan ang iyong attitude?

Paano nabago ang paligid noong pinili nilang mag-worship?

Sa anong paraan maaring baguhin ng pag-worship ang iyong environment?

Ask a Friend

Nasa loob ka ba ng challenging environment?

Ano ang maaari mong gawin upang maimpluwesiyahan ang sitwasyon?

Application

Mag-isip ng environment o ng sitwasyon na maaari kang magkaroon ng mabuting impluwensiya. Pasukin ang sitwasyon na iyon na may kasamang attitude ng pagpa-pasalamat at worship. Pag-tapos mag-journal ukol doon at iduscuss sa iyong leader. Ano ang mabuting resulta? Ano ang mga challenges? Ano ang maaaring i-improve next time?

Prayer Model

Thank You for Your love and forgiveness. Tulungan mo ako magkaroon ng attitude of thankfulness and worship sa mga challenging situations.

Key Verse

Study Topics