Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Katiyakan Ng Ating Kaligtasan


Minsan pinanghihinaan tayo ng loob at nagsisimula  tayong mag-doubt

sa ating kaligtasan, dahil hindi ito isang bagay na pwede nating makita o maramdaman. Kailangan nating bantayan ang ating sarili laban sa discouragement sa pamamagitan ng pag-alala at paniniwala sa Salita ng Diyos  at kung ano sinasabi nito patungkol sa atin.

Napatawad na ang iyong kasalanan

Paano napapatawad ang ating mga kasalanan?

Bakit tayo dapat magalak?

Tinanggap  mo ang Kaligtasan  sa pamamagitan ng Faith – Maniwala ka lagi!

Paano tayo ginawang matuwid sa paningin Diyos?

Ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nagda-doubt?

Mayroon kang Bagong Buhay sa Diyos!

Ano ang nangyari sayo noong ikaw ay naging Christian?

Sino ang dapat gumabay sa atin sa ating bagong buhay?

Anong uri ng pamumuhay ang nakakapaglayo sa atin mula sa Diyos?

Ano ang nangyayari kapag ang Holy Spirit ang nag-lead ng buhay natin?

Ano ang nagyari sa ating buhay na makasalanan nung tayo ay naging Christian?

Ask a Friend

Paano mo malalaman na ikaw ay ligtas na?

Ano ang dapat mong gawin para mabantayan ang iyong puso at isipan sa laban sa doubt at discouragement?

Application

Gawin natin ang mga sumusunod (following) upang (para) palakasin ang ating faith:
Worship – magalak sa Diyos sa inyong natanggap na kaligtasan.
Manalangin – sabihin  sa Diyos ang iyong nararamdaman at manalangin ng may pananampalataya.
Salita ng Diyos –  Basahin, mag-memorize at mag-meditate sa salita ng Diyos, at ihayag ito sa iyong sarili.
Church at Connect Group – i-enjoy ang fellowship at ma-encourage kasama ang ibang Christians.
Water Baptism– Magpa-baptize sa tubig kung hindi mo pa ito nagagawa

Prayer Model

Lord Jesus, maraming salamat sa pag-ligtas sa akin. Salamat sa iyo at ang lahat ng kasalanan ko ay napatawad na at binigyan mo ako ng panibagong buhay!

Key Verse

Study Topics