Ang Kapangyarihan ng mga Salita

Ang Dila Inilalarawan sa bible na ang dila ay isang maliit pero makapangyarihang parte ng ating katawan. Maaari itong makaapekto nang malaki, maganda o hindi, sa ating buhay at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya makabubuti na matutunan natin kung paano i-control at piliin ang sasabihin natin. Mga Salita Basahin ang mga sumusunod na scriptures at gumawa ng comparison …

Dinesign ni God ang Sex

Sa Bible, pag sinabi “one flesh” or “pagiging isa”, ang ibig sabihin nito ay tungkol sa Sex. Ang sex ay pagsasama ng body, soul at spirit. Ito ay ang pag-le-let go at pag-she-share ng mga pangarap mo, mga gusto mo sa buhay, lakas mo at pagmamahal mo sa asawa mo, pagbigay sa kanya ng pinaka-mahalagang regalo – ang SARILI MO. …

Magandang Relasyon

Inuuna ang Iba Sa pamamagitan ng Bible, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magkaroon ng magandang relasyon sa iba.  Syempre, hindi ito tungkol sa pagbabago natin ng ibang tao kundi tungkol sa pagbago natin sa ating sarili para maging mas mabuting miyembro tayo ng pamilya, kaibigan o kasama sa buhay.  Dapat nating matutunang isipin ang iba bilang mas mahalaga kaysa …

Ang Isipan

Ang Kaisipan ng Diyos Ang Salita ng Diyos ay maraming sinasabi about the way we think.  Binigyan tayo ng Diyos ng new life at new mind.  Kailangan nating i-allow ang Salita ng Diyos ang magchange ng ating pag-iisip at way of life. Baguhin and Iyong Pag-iisip Paano nakakaapekto ang mga bagay na kumokontrol sa pagiisip natin? Paano tayo binabago ng …

Paano Ako Magiging Fruitful?

Palaguin Tinawag tayo ng Diyos na maging fruitful! Pinili nya tayo na tanggapin ang fruitful nature at ang purpose Nya para palaguin ang buhay natin ang kanyang kaharian. Ito ay isang malaking hamon ngunit ito rin ang pinakamahalaga at kapakipakinabang na bagay na makakamit natin sa ating buhay. Nagbubunga Ano ang ginagawa ng Diyos upang lahat ng sanga ay nagbubunga? …

Ang Pinangako ng Diyos na Paglago

Paglago at Pagpaparami Nilalang ng Diyos ang lahat ng nabubuhay na bagay para lumago at dumami. Ang paglago at pagpaparami ay hindi lamang pisikal kundi espirituwal din. Bagama’t nais ng Diyos na maranasan natin ang paglago sa ating sarili, gusto din niya na umabot ang ating paglago at pagpaparami sa iba. Gusto ng Diyos na patuloy na lumaki at dumami …

Joy!

Magdiwang Lagi! Ang kagalakan o joy ay nanggagaling sa pagkilala sa Diyos, sa kanyang pagmamahal para sa atin, at sa Kanyang pagligtas sa atin.  Hindi ito isang pakiramandan lamang na dumarating at depende sa ating kalagayan.  Gusto ng Diyos na magalak tayo sa lahat ng oras.  Ito ay ating makakamit sa ating pagkilala sa Kanyang katotohanan at sa ating desisyon …

Pag-Ibig

Ang Pinaka-dakilang Dahilan Sa ating pagbabasa ng Bible, mas lalo nating maauunawaan ang pagmamahal ng Diyos sa atin.  Pero inutusan din tayo ng Diyos na mahalin natin ang ibang tao – kahit ang ating kaaway! Dapat tunay ang pagpapakita natin ng pagmamahal sa ibang tao. Hindi lang sa salita pero dapat pati sa sa gawa, at ito ang dapat maging …

Kalayaan

Tanggapin ang Katotohanan Mahal tayo ng Diyos at gusto Niya tayong maging malaya sa ating mga kasalanan, sa kamatayan, at sa lahat ng kasinungalingan na nagbibigay lang ng sakit sa ating kalooban. Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng katotohanan ng Salita ng Diyos at pag-sasabuhay nito, tayo ay makararanas ng kalayaan na maibabahagi natin sa iba. Nais ng Diyos na …

Esther

Para sa Ganitong Pagkakataon Si Esther ay isa sa mga dakilang babae sa Bible. Siya ay pinili ng hari ng Persia upang maging reyna sa isang bansa kung saan ang kanyang mga kababayan ay pinapahirapan. Nalaman niya ang masamang balak na patayin ang lahat ng Jews. At dahil sa kanyang katapangan, ginamit siya ng Diyos upang mailigtas ang kanyang mga …