Pagti-Tiwala sa Diyos

Pagti-tiwala ng Buong Puso Gusto ni God na magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. Ito ay nangangahulugan na ang ating relasyon sa Kanya ay healthy at maaari nating i-enjoy ang peace at joy mula sa Kanya. Kailangan nating i-improve ang mga bagay kung saan hindi tayo nagtitiwala ng enough sa Kanya para patuloy tayong mag-grow. Ano ang Pinagka-katiwala natin? …

Pagsisisi

Pagbabalik Loob sa Diyos Ang ibig sabihin ng repentance ay pagbabalik loob sa Diyos. Ito ay nag-i-involve ng desisyon at aksyon na magbago mula sa ating sariling pamamaraan tungo sa pamamaraan ng Diyos. Ang Kahalagahan ng Repentance Sa paanong paraan na ang pagsisisi ay bahagi ng ating kaligtasan? Paano naiiba ang pagsisisi sa kalungkutan? Mga Hakbang sa Pagsisisi Read about …

Joshua

Matatag At Matapang Isang matatag at matapang na lingkod ng Diyos si Joshua. Pinamunuan niya ang kanyang bansa tungo sa katagumpayan at tinupad nya ang mga layunin ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ipinangako ng Diyos kay Joshua ang kanyang tagumpay at inihanda siya para rito. Maaari nating maging halimbawa ang tagumpay ni Joshua sa ating buhay para makita …

Gideon

Mula sa Insecurity Tungo sa Kalakasan Nang magsimulang mag-worship sa ibang mga diyos ang Israel, hinayaan ng Diyos na pahirapan sila ng ibang bansa. Si Gideon, isang batang Israelite na magsasaka, ay nagtatago mula sa mga kaaway nung siya ay tinawag ng Diyos na maging magiting na sundalo. Kinailangan ni Gideon na malagpasan ang insecurity para makita niya kung ano …

Bakit Naging Tao si Jesus

Kahit na si Jesus ay Diyos, Siya ay nagpakumbaba at pumunta dito sa mundo bilang tao upang ma-accomplish ang isang dakila at natatanging plano – na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Dahil siya ay nagkatawang-tao, lubos Niyang naiintindihan ang ating mga pinagdaraanan. At dahil siya din ay nagkatawang tao, maiintindihan natin ang Kanyang pagka-Diyos at nilalapit Niya tayo at …

Ang Pag-overcome Sa Takot

Sa pamamagitan ng Faith Hindi tayo dapat matakot!  Makapangyarihan ang ating Diyos!  Kasama natin ang Diyos at lagi Nya tayong binabantayan. Habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, lalago ang ating pananampalataya at ma-o-overcome natin ang ating mga takot! Pananampalataya sa Diyos Bakit hindi dapat tayo matakot?  Basahin ang mga sumusunod na verse at sagutan: Ano ang ibinigay sa atin …

Ang Pag-Overcome sa Rejection

Tanggap Tayo ng Diyos Minsan sa buhay natin, makakaramdam tayo ng rejection.  Maaari tayong maka-experience ng feeling of rejection or feeling na nag-iisa kapag nasaktan tayo ng taong malapit sa atin o di kaya nakaranas tayo ng broken relationship. Ngunit ang Good News ay, God heals our pain, tanggap at mahal Niya tayo unconditionally. Ang Pain ng Rejection Basahin ang …

Mapagtagumpayan Ang Kasalanan

Itinuturo sa Bible na meron tayong espiritu, kaluluwa (kaisipan) at katawan. Ayon kay Paul, ang ating katawang lupa ay mahina at madaling matukso, kahit na ang ating pagkatao at kaisipan ay nabago na at isa na tayong bagong nilalang. Ang maganda nito ay kailangan lang nating hayaan ang Holy Spirit na gabayan tayo at palakasin para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. …

Ang Liwanag Sa Dilim

Pamumuhay Ayon sa Katotohanan ng Diyos Niligtas tayo ng Diyos mula sa kadiliman at tinanggap Niya tayo sa Kanyang kaharian! Sa bawat bahagi ng ating buhay, kailangan nating maglakad sa liwanag ng Diyos at hayaan natin Siya na baguhin at pagalingin ang ating mga hinanakit at mga kasalanan. Pamumuhay sa Kadiliman Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng “kadiliman”? …

Ang Mamuhay Para sa Eternity

  Ang Buhay na May Layunin Ang Diyos ay walang hanggan at ine-encourage Niya tayo na mamuhay ayon sa pananaw at layunin na pang-walang hanggan. Sa katunayan, ipinangako Niya na kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya, walang hanggan natin Siyang makakasama sa paraiso. Pangako ng Buhay na Walang Hanggan Ano ang sinasabi ng mga sumusunod na scriptures tungkol sa buhay …