Kaharian ng Diyos

Malinaw ang kasulatan, na kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos higit sa lahat at mamuhay tayo ng tama, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Ito ay nangangahulugan na sumasa-atin at dumadaloy sa atin ang kaharian ng Diyos. Maaari pa rin natin i-appreciate ang ating kultura dito sa mundo, pero dapat nating bigyan ng priority ang kaharian ng …

Babalik si Jesus!

Ang Minimithing Katapusan Muling magbabalik si Jesus sa mundo! Kahit walang sinuman ang nakakaalam kung kailan pagbabalik si Jesus, tayo’s mamuhay na laging handa sa Kanyang pagbabalik. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid at pagtulong sa ibang tao na makilala si Jesus. Ang Pagbabalik ni Jesus Anong nangyari pagkatapos umalis si Jesus?   Sinabi ni Jesus na …

Baptism in the Holy Spirit

Ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa ministry o gawain ay ang evidence na ang isang tao ay puno ng Holy Spirit. Kasama rito ang pagsasalita sa ibang language (“speaking in other tongues”), pag-prophesy, pag-awit, pag-preach at pagsasalita ng may buong tapang. Ang pagiging puno ng Holy Spirit ay isang tuloy tuloy na experience. Ito ay bahagi ng ating …