Ang Kapangyarihan ng mga Salita

Ang Dila Inilalarawan sa bible na ang dila ay isang maliit pero makapangyarihang parte ng ating katawan. Maaari itong makaapekto nang malaki, maganda o hindi, sa ating buhay at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya makabubuti na matutunan natin kung paano i-control at piliin ang sasabihin natin. Mga Salita Basahin ang mga sumusunod na scriptures at gumawa ng comparison …

Dinesign ni God ang Sex

Sa Bible, pag sinabi “one flesh” or “pagiging isa”, ang ibig sabihin nito ay tungkol sa Sex. Ang sex ay pagsasama ng body, soul at spirit. Ito ay ang pag-le-let go at pag-she-share ng mga pangarap mo, mga gusto mo sa buhay, lakas mo at pagmamahal mo sa asawa mo, pagbigay sa kanya ng pinaka-mahalagang regalo – ang SARILI MO. …

Magandang Relasyon

Inuuna ang Iba Sa pamamagitan ng Bible, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magkaroon ng magandang relasyon sa iba.  Syempre, hindi ito tungkol sa pagbabago natin ng ibang tao kundi tungkol sa pagbago natin sa ating sarili para maging mas mabuting miyembro tayo ng pamilya, kaibigan o kasama sa buhay.  Dapat nating matutunang isipin ang iba bilang mas mahalaga kaysa …

Ang Isipan

Ang Kaisipan ng Diyos Ang Salita ng Diyos ay maraming sinasabi about the way we think.  Binigyan tayo ng Diyos ng new life at new mind.  Kailangan nating i-allow ang Salita ng Diyos ang magchange ng ating pag-iisip at way of life. Baguhin and Iyong Pag-iisip Paano nakakaapekto ang mga bagay na kumokontrol sa pagiisip natin? Paano tayo binabago ng …

Paano Ako Magiging Fruitful?

Palaguin Tinawag tayo ng Diyos na maging fruitful! Pinili nya tayo na tanggapin ang fruitful nature at ang purpose Nya para palaguin ang buhay natin ang kanyang kaharian. Ito ay isang malaking hamon ngunit ito rin ang pinakamahalaga at kapakipakinabang na bagay na makakamit natin sa ating buhay. Nagbubunga Ano ang ginagawa ng Diyos upang lahat ng sanga ay nagbubunga? …

Ang Pinangako ng Diyos na Paglago

Paglago at Pagpaparami Nilalang ng Diyos ang lahat ng nabubuhay na bagay para lumago at dumami. Ang paglago at pagpaparami ay hindi lamang pisikal kundi espirituwal din. Bagama’t nais ng Diyos na maranasan natin ang paglago sa ating sarili, gusto din niya na umabot ang ating paglago at pagpaparami sa iba. Gusto ng Diyos na patuloy na lumaki at dumami …

Joy!

Magdiwang Lagi! Ang kagalakan o joy ay nanggagaling sa pagkilala sa Diyos, sa kanyang pagmamahal para sa atin, at sa Kanyang pagligtas sa atin.  Hindi ito isang pakiramandan lamang na dumarating at depende sa ating kalagayan.  Gusto ng Diyos na magalak tayo sa lahat ng oras.  Ito ay ating makakamit sa ating pagkilala sa Kanyang katotohanan at sa ating desisyon …

Pag-Ibig

Ang Pinaka-dakilang Dahilan Sa ating pagbabasa ng Bible, mas lalo nating maauunawaan ang pagmamahal ng Diyos sa atin.  Pero inutusan din tayo ng Diyos na mahalin natin ang ibang tao – kahit ang ating kaaway! Dapat tunay ang pagpapakita natin ng pagmamahal sa ibang tao. Hindi lang sa salita pero dapat pati sa sa gawa, at ito ang dapat maging …

Kalayaan

Tanggapin ang Katotohanan Mahal tayo ng Diyos at gusto Niya tayong maging malaya sa ating mga kasalanan, sa kamatayan, at sa lahat ng kasinungalingan na nagbibigay lang ng sakit sa ating kalooban. Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng katotohanan ng Salita ng Diyos at pag-sasabuhay nito, tayo ay makararanas ng kalayaan na maibabahagi natin sa iba. Nais ng Diyos na …

Esther

Para sa Ganitong Pagkakataon Si Esther ay isa sa mga dakilang babae sa Bible. Siya ay pinili ng hari ng Persia upang maging reyna sa isang bansa kung saan ang kanyang mga kababayan ay pinapahirapan. Nalaman niya ang masamang balak na patayin ang lahat ng Jews. At dahil sa kanyang katapangan, ginamit siya ng Diyos upang mailigtas ang kanyang mga …

Pagti-Tiwala sa Diyos

Pagti-tiwala ng Buong Puso Gusto ni God na magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. Ito ay nangangahulugan na ang ating relasyon sa Kanya ay healthy at maaari nating i-enjoy ang peace at joy mula sa Kanya. Kailangan nating i-improve ang mga bagay kung saan hindi tayo nagtitiwala ng enough sa Kanya para patuloy tayong mag-grow. Ano ang Pinagka-katiwala natin? …

Pagsisisi

Pagbabalik Loob sa Diyos Ang ibig sabihin ng repentance ay pagbabalik loob sa Diyos. Ito ay nag-i-involve ng desisyon at aksyon na magbago mula sa ating sariling pamamaraan tungo sa pamamaraan ng Diyos. Ang Kahalagahan ng Repentance Sa paanong paraan na ang pagsisisi ay bahagi ng ating kaligtasan? Paano naiiba ang pagsisisi sa kalungkutan? Mga Hakbang sa Pagsisisi Read about …

Joshua

Matatag At Matapang Isang matatag at matapang na lingkod ng Diyos si Joshua. Pinamunuan niya ang kanyang bansa tungo sa katagumpayan at tinupad nya ang mga layunin ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ipinangako ng Diyos kay Joshua ang kanyang tagumpay at inihanda siya para rito. Maaari nating maging halimbawa ang tagumpay ni Joshua sa ating buhay para makita …

Gideon

Mula sa Insecurity Tungo sa Kalakasan Nang magsimulang mag-worship sa ibang mga diyos ang Israel, hinayaan ng Diyos na pahirapan sila ng ibang bansa. Si Gideon, isang batang Israelite na magsasaka, ay nagtatago mula sa mga kaaway nung siya ay tinawag ng Diyos na maging magiting na sundalo. Kinailangan ni Gideon na malagpasan ang insecurity para makita niya kung ano …

Bakit Naging Tao si Jesus

Kahit na si Jesus ay Diyos, Siya ay nagpakumbaba at pumunta dito sa mundo bilang tao upang ma-accomplish ang isang dakila at natatanging plano – na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Dahil siya ay nagkatawang-tao, lubos Niyang naiintindihan ang ating mga pinagdaraanan. At dahil siya din ay nagkatawang tao, maiintindihan natin ang Kanyang pagka-Diyos at nilalapit Niya tayo at …

Ang Pag-overcome Sa Takot

Sa pamamagitan ng Faith Hindi tayo dapat matakot!  Makapangyarihan ang ating Diyos!  Kasama natin ang Diyos at lagi Nya tayong binabantayan. Habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, lalago ang ating pananampalataya at ma-o-overcome natin ang ating mga takot! Pananampalataya sa Diyos Bakit hindi dapat tayo matakot?  Basahin ang mga sumusunod na verse at sagutan: Ano ang ibinigay sa atin …

Ang Pag-Overcome sa Rejection

Tanggap Tayo ng Diyos Minsan sa buhay natin, makakaramdam tayo ng rejection.  Maaari tayong maka-experience ng feeling of rejection or feeling na nag-iisa kapag nasaktan tayo ng taong malapit sa atin o di kaya nakaranas tayo ng broken relationship. Ngunit ang Good News ay, God heals our pain, tanggap at mahal Niya tayo unconditionally. Ang Pain ng Rejection Basahin ang …

Mapagtagumpayan Ang Kasalanan

Itinuturo sa Bible na meron tayong espiritu, kaluluwa (kaisipan) at katawan. Ayon kay Paul, ang ating katawang lupa ay mahina at madaling matukso, kahit na ang ating pagkatao at kaisipan ay nabago na at isa na tayong bagong nilalang. Ang maganda nito ay kailangan lang nating hayaan ang Holy Spirit na gabayan tayo at palakasin para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. …

Ang Liwanag Sa Dilim

Pamumuhay Ayon sa Katotohanan ng Diyos Niligtas tayo ng Diyos mula sa kadiliman at tinanggap Niya tayo sa Kanyang kaharian! Sa bawat bahagi ng ating buhay, kailangan nating maglakad sa liwanag ng Diyos at hayaan natin Siya na baguhin at pagalingin ang ating mga hinanakit at mga kasalanan. Pamumuhay sa Kadiliman Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng “kadiliman”? …

Ang Mamuhay Para sa Eternity

  Ang Buhay na May Layunin Ang Diyos ay walang hanggan at ine-encourage Niya tayo na mamuhay ayon sa pananaw at layunin na pang-walang hanggan. Sa katunayan, ipinangako Niya na kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya, walang hanggan natin Siyang makakasama sa paraiso. Pangako ng Buhay na Walang Hanggan Ano ang sinasabi ng mga sumusunod na scriptures tungkol sa buhay …

Kaharian ng Diyos

Malinaw ang kasulatan, na kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos higit sa lahat at mamuhay tayo ng tama, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Ito ay nangangahulugan na sumasa-atin at dumadaloy sa atin ang kaharian ng Diyos. Maaari pa rin natin i-appreciate ang ating kultura dito sa mundo, pero dapat nating bigyan ng priority ang kaharian ng …

Babalik si Jesus!

Ang Minimithing Katapusan Muling magbabalik si Jesus sa mundo! Kahit walang sinuman ang nakakaalam kung kailan pagbabalik si Jesus, tayo’s mamuhay na laging handa sa Kanyang pagbabalik. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid at pagtulong sa ibang tao na makilala si Jesus. Ang Pagbabalik ni Jesus Anong nangyari pagkatapos umalis si Jesus?   Sinabi ni Jesus na …

Baptism in the Holy Spirit

Ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa ministry o gawain ay ang evidence na ang isang tao ay puno ng Holy Spirit. Kasama rito ang pagsasalita sa ibang language (“speaking in other tongues”), pag-prophesy, pag-awit, pag-preach at pagsasalita ng may buong tapang. Ang pagiging puno ng Holy Spirit ay isang tuloy tuloy na experience. Ito ay bahagi ng ating …