Two Months Reading Plan of Mark

Month One Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Day 16 Day 17 Day 18 Day 19 Day 20 Day 21 Day 22 Day 23 Day 24 Day 25 Day 26 Day 27 Day 28 Day 29 …

Encouraging Bible Verses

When You’re Disappointed     When Your Faith Is Shaken     When You Feel Like Your Prayer Hasn’t Been Answered     When You’re Exhausted     When You Can’t Sleep at Night     When You Doubt Your Value     When Things Go Wrong     When You Are Betrayed     When You’re Sad     …

Mga Salita sa Bible

Salvation (Kaligtasan) Ang kasalanan ang nakakapaghiwalay sa atin sa Diyos, at dahil dito hindi natin makakasama ang Diyos sa langit kapag tayo ay namatay. Inako ni Jesus ang parusa para sa ating mga kasalanan noong mamatay siya sa krus. Noong tayo ay maniwala kay Jesus, tayo ay naligtas  at nakatanggap  ng buhay na walang hanggan. (Acts 4:12, Ephesians 2:8). Faith …

My 1st Month of Journaling

Jeremiah 29:11 NIV For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ephesians 3:20 (NIV) Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within …

Paano Mag-Journal

Nakakatulong ang araw-araw na pagbabasa at pag-mumuni-muni ng salita God para tayo ay lumago an mas maging malapit sa Diyos. Ang mga gabay tulad ng mga nakasulat sa ibaba ay makakatulong sayo para makasanayan mong magbasa at gamitin ang salita ng Diyos sa pang-araw-araw mong buhay. Ang Bible Reading Plan ay makakatulong sayo kung ano yung babasahin mo sa bawat …