Pag-Raise Up ng Leaders

Sa loob ng 3 taong ministry ni Jesus, nakita ng kanyang mga disciples ang lahat ng kanyang ginawa at kung paano sya nag-serve at nag-minister sa mga tao. Sa pagsunod sa mga halimbawa na ginawa ni Jesus at sa kapangyarihang galing sa Holy Spirit, naging effective sa pag-minister ng gospel ang mga disciples kahit saan sila pumunta. At sa pamamagitan …

Pagpapalakas ng Loob

Tinutulungan tayo ng encouragement ng Diyos na lumago at magkaroon ng magandang relationship sa mga tao. Bilang church, meron tayong pagkakataoon na maging mahusay na tagapag-palakas ng loob para palakasin ang loob ng bawat isa. Pinalalakas Ang Ating Loob Ng Diyos at Ng Kanyang Salita Sa mga sumusunod na scriptures, ilarawan kung paano pinapalakas ng Diyos ang ating loob? Palakasin …

Pagtingin ng Potensyal sa Tao

Di lahat ng disciples ni Jesus ay maiisip nating magiging disciple nya, pero nakita ni Jesus ang potential sa kanila na hindi nakikita ng ibang tao. Sa katunayan, itong mga taong ito ay naging mga tao na puno ng dangal, determinasyon, hindi makasarili at puno ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sino Ang May Potential Basahin ang sumusunod na mga kasulatan …

Pagtulong sa mga Tao sa Pamamagitan ng Panalangin at ng Salita ng Diyos

May Buhay at Kapangyarihan Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos nang walang pagbabahagi ng kapangyarihan ng Diyos ay tulad nang pagbibigay ng cake sa iyong mga bisita pero hindi mo sila hahayaang kainin un cake. Maganda na ibahagi natin ang salita ng Diyos nang may tapang at sa paraan na makakatulong sa pagbabago ng buhay ng tao. Magbabago at pagpapalain …

Pagbabahagi Mula Sa Iyong Karanasan

Ano Ang Ginawa Ni Jesus Para Sa Akin? Makapangyarihan at mabisa ang pagkukuwento sa iba kung paano ka iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan at kung paano Nya binago ang iyong buhay. Pwedeng gamitin ng Diyos ang iyong kwento upang maabot at maligtas ang mga tao sa paligid mo. Ini-invite tayo ng Diyos na maging bahagi ng Kanyang dakilang plano …

Gumawa ng Disciples

Si Jesus ang Ating Matibay Na Pundasyon Ang paggawa ng disciples ay tungkol sa pagtulong sa mga tao na lumapit at magkaroon ng relationship kay Jesus. Si Jesus ang mabuting pastol at gusto nya na makilala ng kanyang disciples ang kanyang boses at sundin ito. Pinili nya tayo, hindi lamang para sabihin sa iba ang tungkol sa Kanya, kundi para …

Ang Dakilang Utos

Ang Utos ni Jesus Bago pumunta si Jesus sa langit, inutusan niya ang kanyang mga disciples na ipagpatuloy ang kanyang mission – na gawin disciples ni Jesus mga lahat ng mga tao. Gustong makipag-partner ng Diyos sa atin sa kanyang dakilang mission na madala ang Magandang Balita sa lahat ng mga bansa at gawing disciples ang mga tao. Ipadala! Bakit …