Communion

Ang Communion ay tinatawag din sa Bible bilang, The Lord’s Supper, Breaking Bread, and Giving Thanks. Ang image nito ay simpleng pag-sasalo salo ng pagkain. Ito ay panahon ng pasasalamat, pagtanggap ng pagpapagaling, pagtanggap ng kapatawaran, at pagpapatawad sa iba sa pamamagitan ng pag-alala sa gawa ni Jesus sa krus. Ano Ang Communion? Sa iyong palagay, nais ba ni Jesus …

Tithing (Ikapu)

Pagtatayo ng Church at ang Blessing sa Buhay Natin Ang Tithing ay ang pagbibigay ng ating unang bahagi (10% percent) ng ating kinikita sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang church, na itinayo ng Diyos noong una pa man. Sa ating pagta-tithe, inuuna natin ang Diyos sa ating finance.  Ang ating tithe ay ginagamit sa local church, para tulungan itong lumaki …

Pag-Reach-Out sa mga Naliligaw

Ang Priority ng Diyos! Priority ng Diyos ang mga napariwara. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay makakilala at magkaroon ng relasyon sa Kanya.  Nagpunta si Jesus dito sa lupa upang iligtas ang mga “naliligaw” na tao (kasama tayo) at nais Niya tayong makipag-partner sa Kanya dito sa dakilang layunin na ito. Mga Naliligaw na Tupa at Naliligaw …

Pagsamba

Ang Makapangyarihang Pagpapala Ang pagsamba ay hindi lamang sa pag-awit ng mga kanta tuwing Linggo. Ang pagsamba ay mabisa. Ito ay nakaka-bless at nakapagbabago ng iyong buhay. Ito ay dapat maging paraan ng pamumuhay ng bawat Christian, pati na rin ang sama-samang pagdiriwang ng mga tao ng Diyos. Ang Worship(Pagsamba) Ay Tungkol Sa Diyos Bakit natin pinupuri(i-praise) at sinasamba(i-worship) ang …

Pagsunod sa Salita ng Diyos

Susi sa Paglago Ang pagsunod ay isang mahalagang parte ng ating paglago bilang disciple ni Jesus. Pinapakita nito ang ating pagpapasalamat at pagmamahal sa Diyos at nagdadala ito ng kalayaan at biyaya sa ating buhay. Ang Kahalagahan ng Pagsunod Ano ang kahulugan ng pagsunod? Ang Turo ni Jesus Tungkol sa Pagsunod Bakit mahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos? Ano …

Unahin ang Diyos

Paglalaan ng Ating Buhay Para sa Diyos Ang pagiging consecrated ay nangangahulugang “maging banal”,  “ibukod” o “pinili” para sa espesyal na layunin. Wala nang mas makabuluhan pa kaysa sa buhay na laan para sa Diyos. Nabibigyan tayo ng purpose at nagkakaroon ng kahulugan ang ating buhay kapag sa araw-araw ay inuuna natin ang Diyos at isinasapuso natin ang kayang plano. …

Pagpapatawad = “Palayain at Kalimutan”

Palayain Ang Iyong Kapwa Kapag meron tayong nagawang kasalanan, maari tayong humingi ng tawad sa Diyos o sa ibang tao. Pero, ano ang gagawin natin kung may taong nagkasala sa atin? Ayon sa Bibliya, ang salitang “pagpapatawad” ay “pagpapalaya”. Sa buhay ng tao, mas madalas na madali ang makasakit o makaoffend ng tao kumpara sa paghingi ng paumanhin o pagsasabi …

Paglaban Sa Kaaway

Mga Paraan Para Maging Matagumpay Ang ating kaaway, ang demonyo, ay gusto na pahinain ang ating loob (discourage) sa pamamagitan ng pagtatanim sa atin ng duda (doubt) sa Salita ng Diyos.  Dapat natin maintindihan na ang ating kaaway ay natalo na ni Jesus at wala na siyang power laban sa atin (mga believers).  Pero dapat pa rin tayong maging handa …

Mga Pagsubok at Tukso

Lumalaking Sakit Pinapakita ng mga pagsubok kung sino tayo. Nilalantad nito ang ating kalakasan at kahinaan. Kasama natin ang Diyos sa mga pagsubok at sa mga tukso upang tulungan tayo na maging malakas, kung saan tayo ay noong mahina at kailangan pang mag-grow. Gusto tayong tulungan ng Diyos sa mga challenges natin sa buhay dahil gusto nya tayo maging pinaka-best …

Abraham

Paraan Ng Pananampalataya Kilala si Abraham bilang “ang ama ng pananampalataya.” Marami siyang nagawa at nakamit na mga dakilang bagay dahil naniwala siya sa mga sinabi sa kanya ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay nagbigay ng kasiyahan sa Diyos. At pinagpala ng Diyos si Abraham at ang kanyang lahi. Ang sinumang manampalataya kay Jesus ay kabilang sa lahi ni Abraham …