Pananampalataya

I-focus ang Iyong Mga Mata kay Jesus Ano ang pananampalataya? Ayon sa Hebrews 11:1 “Faith, ito yung pagiging sure sa mga inaasahan nating mangyayari, at pagiging sigurado sa mga bagay kahit hindi pa nakikita.” Ang pananampalataya ay ang pagiging 100% sigurado tungkol sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Ang pananampalataya ang unang hakbang sa paglapit sa Diyos at …

Purpose

Ang Plano (Kalooban) ng Diyos sa Ating Buhay May plano at layunin ang Diyos para sa ating buhay. Tinawag niya tayo upang magkaroon ng relasyon sa Kanya at maging bahagi ng Kanyang misyon — ang tulungan ang iba na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Meron gustong ipagawa sa atin ang Diyos, kaya habang patuloy nating iuuna ang Diyos at sinusunod …

Pag-asang Gumaling

Ang Power at Love ni Jesus Maraming beses na ipinakita ni Jesus ang kanyang Love at Power tuwing sya ay nagpapagaling ng mga tao. Lahat ng taong lumapit sa kanya na may faith ay gumaling. Basahin natin ang story tungkol sa isang babae na naniwala at dahil dun, nakatanggap ng miracle. Kailangan natin maging handa na tanggapin ang miraculous healing …

Ang Ating Bagong Pagkatao Kay Christ

Sa Matthew 4:1-11, mababasa natin kung paano hinamon ng demonyo ang pagkatao ni Jesus. Sa bawat pagkakataon na sinubukan Siya, ginamit Niya ang Salita ng Diyos para ipaglaban ang katotohanan. Susubukan din tayo sa parehong paraan kaya gaya ni Jesus, dapat alam din natin  gamitin ang Salita ng Diyos para ipaglaban kung sino ba talaga tayo sa paningin ng Diyos. …

Langit

Ang Ating Walang Hanggang Tahanan Totoo at napakagandang lugar ang Kalangitaan!  Para sa mga nag-accept ng invitation ng Diyos through Jesus, ang Heaven ay isang paraiso at magiging tahanan kung saan tayo ay pwedeng mabuhay habang buhay sa piling Diyos.  Ang katotohanan tungkol sa kung paano makakapunta sa heaven ay napakaganda at dapat i-share natin ito sa iba. Tunay at …

Ang Katiyakan Ng Ating Kaligtasan

Minsan pinanghihinaan tayo ng loob at nagsisimula  tayong mag-doubt sa ating kaligtasan, dahil hindi ito isang bagay na pwede nating makita o maramdaman. Kailangan nating bantayan ang ating sarili laban sa discouragement sa pamamagitan ng pag-alala at paniniwala sa Salita ng Diyos  at kung ano sinasabi nito patungkol sa atin. Napatawad na ang iyong kasalanan Paano napapatawad ang ating mga …

Ang Muling Pagkabuhay Ni Jesus

Nabuhay muli si Jesus! Good news! Nabuhay muli si Jesus! Ang meaning nito ay mas powerful si Jesus laban sa kamatayan at yan ang ating inaabangan na buhay na walang hanggan kasama si Jesus.  Maari tayong mabuhay sa same na kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus at ang hope natin sa walang hanggang kinabukasan. Ang victory ni Jesus laban sa …

Ang Pusong Mapaglingkod

Si Jesus ay naging isang lingkod (servant), ibinigay niya ang Kanyang buhay para tayo ay iligtas at Siya’y nagpakita ng halimbawa upang ating sundin (Mark 10:45).  . Makikita natin sa bible na mahalaga sa Diyos ang paglilingkod sa iba at hinihikayat Niya tayong gamitin ang mga gifts na binigay Niya sa atin para paglingkuran ang Diyos at mga tao. Si …

Connect Groups

Sama-samang Paglago Ang Connect Group ay nakakatulong sa ating paglago sa Panginoon at mahalagang parte sa paglago ng simbahan. Ang Connect Group ay grupo ng mga lalaki o babae na regular na nagmi-meet at sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos, at nagtutulungan para magamit nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang buhay. Ang Connect Group ay nili-lead ng isang napiling …

Ang Simbahan

Pamilya ng Diyos Ang church ay hindi building, hindi rin ito event – ito ay mga taong naniniwala sa Diyos na namumuhay, nagdiriwang, at magkasamang lumalago.  Bilang mga individual, ang church ay tumutulong para tayo ay mag-grow sa Diyos at para matupad ang plano Niya sa ating buhay.  Sa pag-focus natin sa ibang tao, ang church ay paraan ng Diyos …