Communion

Ang Communion ay tinatawag din sa Bible bilang, The Lord’s Supper, Breaking Bread, and Giving Thanks. Ang image nito ay simpleng pag-sasalo salo ng pagkain. Ito ay panahon ng pasasalamat, pagtanggap ng pagpapagaling, pagtanggap ng kapatawaran, at pagpapatawad sa iba sa pamamagitan ng pag-alala sa gawa ni Jesus sa krus. Ano Ang Communion? Sa iyong palagay, nais ba ni Jesus …

Tithing (Ikapu)

Pagtatayo ng Church at ang Blessing sa Buhay Natin Ang Tithing ay ang pagbibigay ng ating unang bahagi (10% percent) ng ating kinikita sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang church, na itinayo ng Diyos noong una pa man. Sa ating pagta-tithe, inuuna natin ang Diyos sa ating finance.  Ang ating tithe ay ginagamit sa local church, para tulungan itong lumaki …

Pag-Reach-Out sa mga Naliligaw

Ang Priority ng Diyos! Priority ng Diyos ang mga napariwara. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay makakilala at magkaroon ng relasyon sa Kanya.  Nagpunta si Jesus dito sa lupa upang iligtas ang mga “naliligaw” na tao (kasama tayo) at nais Niya tayong makipag-partner sa Kanya dito sa dakilang layunin na ito. Mga Naliligaw na Tupa at Naliligaw …

Pagsamba

Ang Makapangyarihang Pagpapala Ang pagsamba ay hindi lamang sa pag-awit ng mga kanta tuwing Linggo. Ang pagsamba ay mabisa. Ito ay nakaka-bless at nakapagbabago ng iyong buhay. Ito ay dapat maging paraan ng pamumuhay ng bawat Christian, pati na rin ang sama-samang pagdiriwang ng mga tao ng Diyos. Ang Worship(Pagsamba) Ay Tungkol Sa Diyos Bakit natin pinupuri(i-praise) at sinasamba(i-worship) ang …

Pagsunod sa Salita ng Diyos

Susi sa Paglago Ang pagsunod ay isang mahalagang parte ng ating paglago bilang disciple ni Jesus. Pinapakita nito ang ating pagpapasalamat at pagmamahal sa Diyos at nagdadala ito ng kalayaan at biyaya sa ating buhay. Ang Kahalagahan ng Pagsunod Ano ang kahulugan ng pagsunod? Ang Turo ni Jesus Tungkol sa Pagsunod Bakit mahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos? Ano …

Unahin ang Diyos

Paglalaan ng Ating Buhay Para sa Diyos Ang pagiging consecrated ay nangangahulugang “maging banal”,  “ibukod” o “pinili” para sa espesyal na layunin. Wala nang mas makabuluhan pa kaysa sa buhay na laan para sa Diyos. Nabibigyan tayo ng purpose at nagkakaroon ng kahulugan ang ating buhay kapag sa araw-araw ay inuuna natin ang Diyos at isinasapuso natin ang kayang plano. …

Pagpapatawad = “Palayain at Kalimutan”

Palayain Ang Iyong Kapwa Kapag meron tayong nagawang kasalanan, maari tayong humingi ng tawad sa Diyos o sa ibang tao. Pero, ano ang gagawin natin kung may taong nagkasala sa atin? Ayon sa Bibliya, ang salitang “pagpapatawad” ay “pagpapalaya”. Sa buhay ng tao, mas madalas na madali ang makasakit o makaoffend ng tao kumpara sa paghingi ng paumanhin o pagsasabi …

Paglaban Sa Kaaway

Mga Paraan Para Maging Matagumpay Ang ating kaaway, ang demonyo, ay gusto na pahinain ang ating loob (discourage) sa pamamagitan ng pagtatanim sa atin ng duda (doubt) sa Salita ng Diyos.  Dapat natin maintindihan na ang ating kaaway ay natalo na ni Jesus at wala na siyang power laban sa atin (mga believers).  Pero dapat pa rin tayong maging handa …

Mga Pagsubok at Tukso

Lumalaking Sakit Pinapakita ng mga pagsubok kung sino tayo. Nilalantad nito ang ating kalakasan at kahinaan. Kasama natin ang Diyos sa mga pagsubok at sa mga tukso upang tulungan tayo na maging malakas, kung saan tayo ay noong mahina at kailangan pang mag-grow. Gusto tayong tulungan ng Diyos sa mga challenges natin sa buhay dahil gusto nya tayo maging pinaka-best …

Abraham

Paraan Ng Pananampalataya Kilala si Abraham bilang “ang ama ng pananampalataya.” Marami siyang nagawa at nakamit na mga dakilang bagay dahil naniwala siya sa mga sinabi sa kanya ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay nagbigay ng kasiyahan sa Diyos. At pinagpala ng Diyos si Abraham at ang kanyang lahi. Ang sinumang manampalataya kay Jesus ay kabilang sa lahi ni Abraham …

Pananampalataya

I-focus ang Iyong Mga Mata kay Jesus Ano ang pananampalataya? Ayon sa Hebrews 11:1 “Faith, ito yung pagiging sure sa mga inaasahan nating mangyayari, at pagiging sigurado sa mga bagay kahit hindi pa nakikita.” Ang pananampalataya ay ang pagiging 100% sigurado tungkol sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Ang pananampalataya ang unang hakbang sa paglapit sa Diyos at …

Purpose

Ang Plano (Kalooban) ng Diyos sa Ating Buhay May plano at layunin ang Diyos para sa ating buhay. Tinawag niya tayo upang magkaroon ng relasyon sa Kanya at maging bahagi ng Kanyang misyon — ang tulungan ang iba na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Meron gustong ipagawa sa atin ang Diyos, kaya habang patuloy nating iuuna ang Diyos at sinusunod …

Pag-asang Gumaling

Ang Power at Love ni Jesus Maraming beses na ipinakita ni Jesus ang kanyang Love at Power tuwing sya ay nagpapagaling ng mga tao. Lahat ng taong lumapit sa kanya na may faith ay gumaling. Basahin natin ang story tungkol sa isang babae na naniwala at dahil dun, nakatanggap ng miracle. Kailangan natin maging handa na tanggapin ang miraculous healing …

Ang Ating Bagong Pagkatao Kay Christ

Sa Matthew 4:1-11, mababasa natin kung paano hinamon ng demonyo ang pagkatao ni Jesus. Sa bawat pagkakataon na sinubukan Siya, ginamit Niya ang Salita ng Diyos para ipaglaban ang katotohanan. Susubukan din tayo sa parehong paraan kaya gaya ni Jesus, dapat alam din natin  gamitin ang Salita ng Diyos para ipaglaban kung sino ba talaga tayo sa paningin ng Diyos. …

Langit

Ang Ating Walang Hanggang Tahanan Totoo at napakagandang lugar ang Kalangitaan!  Para sa mga nag-accept ng invitation ng Diyos through Jesus, ang Heaven ay isang paraiso at magiging tahanan kung saan tayo ay pwedeng mabuhay habang buhay sa piling Diyos.  Ang katotohanan tungkol sa kung paano makakapunta sa heaven ay napakaganda at dapat i-share natin ito sa iba. Tunay at …

Ang Katiyakan Ng Ating Kaligtasan

Minsan pinanghihinaan tayo ng loob at nagsisimula  tayong mag-doubt sa ating kaligtasan, dahil hindi ito isang bagay na pwede nating makita o maramdaman. Kailangan nating bantayan ang ating sarili laban sa discouragement sa pamamagitan ng pag-alala at paniniwala sa Salita ng Diyos  at kung ano sinasabi nito patungkol sa atin. Napatawad na ang iyong kasalanan Paano napapatawad ang ating mga …

Ang Muling Pagkabuhay Ni Jesus

Nabuhay muli si Jesus! Good news! Nabuhay muli si Jesus! Ang meaning nito ay mas powerful si Jesus laban sa kamatayan at yan ang ating inaabangan na buhay na walang hanggan kasama si Jesus.  Maari tayong mabuhay sa same na kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus at ang hope natin sa walang hanggang kinabukasan. Ang victory ni Jesus laban sa …

Ang Pusong Mapaglingkod

Si Jesus ay naging isang lingkod (servant), ibinigay niya ang Kanyang buhay para tayo ay iligtas at Siya’y nagpakita ng halimbawa upang ating sundin (Mark 10:45).  . Makikita natin sa bible na mahalaga sa Diyos ang paglilingkod sa iba at hinihikayat Niya tayong gamitin ang mga gifts na binigay Niya sa atin para paglingkuran ang Diyos at mga tao. Si …

Connect Groups

Sama-samang Paglago Ang Connect Group ay nakakatulong sa ating paglago sa Panginoon at mahalagang parte sa paglago ng simbahan. Ang Connect Group ay grupo ng mga lalaki o babae na regular na nagmi-meet at sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos, at nagtutulungan para magamit nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang buhay. Ang Connect Group ay nili-lead ng isang napiling …

Ang Simbahan

Pamilya ng Diyos Ang church ay hindi building, hindi rin ito event – ito ay mga taong naniniwala sa Diyos na namumuhay, nagdiriwang, at magkasamang lumalago.  Bilang mga individual, ang church ay tumutulong para tayo ay mag-grow sa Diyos at para matupad ang plano Niya sa ating buhay.  Sa pag-focus natin sa ibang tao, ang church ay paraan ng Diyos …