Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

CommunionAng Communion ay tinatawag din sa Bible bilang, The Lord’s Supper, Breaking Bread, and Giving Thanks. Ang image nito ay simpleng pag-sasalo salo ng pagkain. Ito ay panahon ng pasasalamat, pagtanggap ng pagpapagaling, pagtanggap ng kapatawaran, at pagpapatawad sa iba sa pamamagitan ng pag-alala sa gawa ni Jesus sa krus.

Ano Ang Communion?

Sa iyong palagay, nais ba ni Jesus na makipag-salo sa iyo ng meal?

Ayon kay Jesus ano ang nire-representa ng tinapay?

Ano ang nire-representa ng inumin?

Saan sila nag-communion?

Sino ang puwedeng sumali communion?

Ipaliwanag kung ano ang naramdaman ng mga tao nang sila ay nag-communion sama sama?

Kapatawaran Dahil sa Dugo ni Jesus

Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin?

Paano tayo napawalang sala (dineklarang 100% walang sala)?

Ramdam mo ba na 100% righteous ka?

Pag-galing sa Pamamagitan ng Kawatawan ni Jesus

Ano ang sinabi ng prophesy ni Isaiah na mangyayari kay Jesus?

Sino ang makakatanggap ng pagpapagaling sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus?

Ipinaparating ni Jesus ang kanyang pagpapatawad at pagpapagaling sa lahat ng mga lumalapit sa kanya. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagpapatawad at pagpapagaling?

Ask a Friend

Naging parte ka na ba ng communion?

Ano ang pakiramdam mo sa communion?

Application

Next time kapag nagsalo salo kayo kasama ang church family tandaan mo ang ginawa para sa iyo ni Jesus, tanggapin ang pagkain, malaki man o maliit, ng may pusong pasasalamat, at kung kailangan mo ng kapatawaran o ng pagpapagaling, humiling kay Jesus ng tulong.

Prayer Model

Jesus, maraming salamat sa pagpapatawad ng kasalanan ko sa pamamagitan ng iyong dugo. Alam ko na ang iyong katawan ay sinaktan at sinugatan, at pinagdaanan mo ang marami pang paghihirap, upang makatanggap ako ng forgiveness at ng healing.

Key Verse

Study Topics