Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Connect GroupsSama-samang Paglago

Ang Connect Group ay nakakatulong sa ating paglago sa Panginoon at mahalagang parte sa paglago ng simbahan. Ang Connect Group ay grupo ng mga lalaki o babae na regular na nagmi-meet at sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos, at nagtutulungan para magamit nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang buhay. Ang Connect Group ay nili-lead ng isang napiling mature na Christian.

Ano ang Connect Group?

Basahin ang Acts 2:42-47, 5:42 tungkol sa unang simbahan

Kailan sila nagkikita-kita?

Saan sila nagkikita-kita?

Ano ang kanilang core message?

Sa anong situwasyon ipinangako ni Jesus na nandun Sya?

Ano ang Nangyayari sa Isang Connect Group?

Pag-apply ng Salita ng Diyos sa ating buhay

Matututo mula sa ating Connect Group leader

I-encourage at kilalanin ang bawat isa

Maging tapat at ipagdasal ang bawa isa

Ang Connect Group ay Para sa Paglago

Personal na Paglago

Paano nakakatulong ang Connect Group sa paglago mo sa Panginoon?

Pag-train tungo sa leadership

Bakit, at paano tayo lalago tungo sa pagli-lead?

Evangelism at Pag-multiply

Sa paanong paraan nakakatulong ang Connect Group sa paglago ng church?

Ask a Friend

Sa paano nakatulong sa’yo ang pagsali mo sa Connect Group?

Application

Lingu-lingo tayong magpunta sa Connect Group, at masabik na matuto ng Salita ng Diyos. Maging handa na ma-encourage at ma-challenge, at mai-apply at mga ito sa buhay natin. Maging handa na sumali at tumulong sa discussion habang nili-lead tayo ng leader natin. Mula sa ating pinag-aralan, paano maa-apply sa buhay natin ang Salita ng God?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat at lagi ka naming kasama tuwing magmi-meet kami sa Connect Group. Lord, ako’y nagpapasya na lumago sa grupong ito. Tulungan mo ako na magamit ko ang Iyong Salita sa aking buhay, at i-ready mo ako na maka-encourage ng iba gamit ang Iyong Salita.

Key Verse