Attitude

Ang Pag-direct ng AttitudeKatulad ni Joseph, noong siya ay nakulong sa (Genesis 39:20-23), madalas natin makita ang sarili sa mga challenging situations. Ang mga challenges na ito may maaaring maka-discourage kung hindi natin makikita ang purpose sa mga trials na ito. Ang pag-unawa sa purpose ng Diyos sa loob ng challenges ay makakatulong sa atin sa pag-maintain ng mabuting attitude, at ang magla-lapit sa atin sa Diyos.

Purpose sa Ating Trials

Ano ang ibig sabihin ng ‘darkness’ and ‘secret places’ sa scripture na ito?

Binanggit ng scripture ang ‘treasures’ and ‘riches’. Tungkol ito saan?

Pagka-karoon ng Positive Attitude

Nasaan ba si Joseph?

Sa iyong tingin, paano napanalunan ni Joseph ang favor ng Diyos at ng mga tao sa kulungan?

Paano tayo dapat mamuhay araw araw?

Ang The Best Ay Paparating Pa Lamang

Naging ano si Joseph?

Ano ang mga pwedeng magawa ng Diyos gamit ang iyong mga challenges?

Ask a Friend

Maaari ka bang mag-share ng sitwasyon kung saan naka-receive ka ng treasure habang nasa mahirap ng panahon?

Anong attitude ang mayroon ka noong panahon na iyon?

Ano ang naging outcome?

Application

Ano ang kailangan mong gawin sa susunod na maharap ka ulit sa mahirap na sitwasyon?

Prayer Model

Heavenly Father, maraming salamat dahil lagi kitang kasama. Alam ko na ikaw ang in-charge sa buhay ko at tutulungan mo akong magkaroon ng mabuting attitude.

Key Verse