Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

Pasko ng PagkabuhayBakit Napakahalaga Nito?

Para sa mga Christians, ang Easter ay ang pinakamahalagang pagdiriwang sa buong taon. Ang Easter ay ang pag-alala sa  nangyari kay Jesus nang Siya ay namatay at muling nabuhay. Tinubos tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan at Siya’y nagtagumpay laban sa kapangyarihan ng kasalanan upang tayo ay lumaya sa kamatayan na siyang bunga ng kasalanan.

Ano ang Nangyari?

Basahin ang mga verses at gumawa ng notes

Bakit Namatay si Jesus?

Ang kamatayan ni Jesus ay bahagi ng plano ng Diyos upang iligtas ang sinumang maniwala sa Kanya.

Ang kamatayan ni Jesus ay bahagi ng plano ng Diyos upang iligtas ang sinumang maniwala sa Kanya. Nakasulat sa Old Testament ang mga prophecies tungkol sa kamatayan ni Jesus (e.g. Isaiah 53)

Bakit binigay ni Jesus ang Kanyang buhay?

Bakit ipinadala ng Diyos si Jesus para mamatay?

Sa paanong paraan naging kapalit natin si Jesus?

Bakit Nabuhay Muli si Jesus?

Ano ang nangyari tatlong araw pagkatapos nilibing si Jesus?

Paano nabuhay muli si Jesus?

Ano ang nakamit ni Jesus sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli?

Bakit nakakatiyak ang mga Christians na sila ay mabubuhay ng walang hanggan?

Ask a Friend

Ano para sa iyo ang kahulugan ng Easter?

Ano ang iyong tugon sa mensahe ng Easter?

Ano pa ang iba mong katanungan tungkol sa Easter?

Application

Bakit napakahalaga ng mensahe ng Easter?

Ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito sa iyong buhay?

Paano tayo dapat tumugon sa mensaheng ito?

Prayer Model

Lord Jesus, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Salamat sa Iyong kamatayan nang sa gayon ay hindi na ako kailangang mamatay. Tulungan mo ako magkaroon ng kalayaan sa kasalanan sa araw-araw.

Key Verse

Study Topics