Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Paglaban Sa Kaaway


Mga Paraan Para Maging Matagumpay

Ang ating kaaway, ang demonyo, ay gusto na pahinain ang ating loob (discourage) sa pamamagitan ng pagtatanim sa atin ng duda (doubt) sa Salita ng Diyos.  Dapat natin maintindihan na ang ating kaaway ay natalo na ni Jesus at wala na siyang power laban sa atin (mga believers).  Pero dapat pa rin tayong maging handa na gumamit ng mga estratehiya (strategies) laban sa kanyang panloloko.

Ang Ating Talunang (Defeated) Kaaway

Ano ang mga sinusubukang gawin ng demonyo?

Bakit kailangan nating magtiwala na hindi na tayo kayang saktan ng demonyo?

Pagiging Matatag (Standing your Ground)

Sa mga sumusunod na Bible verses, anu-ano ang magagawa natin para manindigan sa ating paniniwala laban sa kaaway?

Ano ang paraan ni Jesus para labanan ang tukso ng kaaway?

Pakikipaglaban ng Mabuti (fighting the good fight)

Ano ang payo ni Paul kay Timothy tungkol sa paglaban sa kaaway?

Bakit dapat tayo maging confident na meron tayong katagumpayan?

Anong klaseng discipline at training ang kelangan natin sa pakikipaglaban kay Satan?

Ask a Friend

Maaari ka bang mag-share ng tory tungkol sa pakikipaglaban kay Satan?

Maari ka bang mag-share kung paano ka nanindigan sa iyong paniniwala?

May iba ka pa bang katanungan tungkol sa demonyo?

Application

Ano ang meron sa buhay mo ngayon na kelangan mong manindigan sa iyong pananampalataya? Paano mo ito magagawa?

Saang area ng buhay mo kailangan labanan ang kalaban? Paano ito gagawin?

Prayer Model

Jesus, salamat sa pagbibigay sa akin ng mga katagumpayan sa buhay.  Ako ay tumatayo sa aking paniniwala sa mga area na ito ng aking buhay:__________. Itinatakwil ko ang kaaway sa mga area na ito:__________ at alam ko na kaya kong i-overcome ito in Jesus’ name, Amen.

Key Verse

Study Topics