Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Pagpapatawad = “Palayain at Kalimutan”Palayain Ang Iyong Kapwa

Kapag meron tayong nagawang kasalanan, maari tayong humingi ng tawad sa Diyos o sa ibang tao. Pero, ano ang gagawin natin kung may taong nagkasala sa atin? Ayon sa Bibliya, ang salitang “pagpapatawad” ay “pagpapalaya”. Sa buhay ng tao, mas madalas na madali ang makasakit o makaoffend ng tao kumpara sa paghingi ng paumanhin o pagsasabi ng sorry, pero kelangan natin magpatawad at kalimutan ang nagawa nilang kasalanan kahit hindi sila magsorry o humingi ng paumanhin upang magkaroon tayo ng maganda at maayos na relasyon sa ibang tao. Itinuturo ng Bibliya na dapat tayong magpatawad kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin,

Ang Kuwento ni Jesus Tungkol Sa Pagpapatawad

Sa iyong palagay, bakit ganito ang tanong ni Peter kay Jesus?

Bakit pinatawad ng hari ang pagkakautang ng kanyang alipin?

Ano ang mali sa inasal ng alipin?

Ano ang gustong ipahiwatig at ituro ni Jesus kay Peter?

Bakit Kelangan Natin Magpatawad?

Ano ang koneksyon ng pagpapatawad ng Diyos sa atin at pagpapatawad natin sa ating kapwa?

Bakit hindi dapat nating husgahan ang ating kapwa o hindi dapat tayong maghiganti?

Pano natin matutularan ang halimbawa na pinakita ni Jesus?

Palayain at Kalimutan

Paano nakakaapekto sa ating buhay ang hindi pagpapatawad?

Ano ang mga bagay na pinanghahawakan natin pero kelangan natin pakawalan?

Pano makakatulong sa ating pagpapatawad ng kapwa ang talatang ito?

Ask a Friend

Maaari ka bang magkwento ng tungkol sa iyong pagpapatawad sa ibang tao?

Bakit at paano mo pinatawad ang taong iyon?

Paano nito naapektuhan ang iyong buhay?

Application

Paano tayo dapat magpatawad?

Ano ang mga bagay at hakbang na dapat natin isaalang-alang (iconsider) para baguhin ang ating pananaw at asal?

Manalangin at humingi palagi ng tawad sa Diyos.

Prayer Model

Lord Jesus, I thank you for forgiving me. And now I forgive and release anyone who has hurt me. Please help to bless those people. I thank you that you heal my heart and release me from any hurt or bitterness.

Key Verse

Study Topics