Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

Apat na Katotohanan Tungkol sa Diyos


Apat na Katotohanan Tungkol sa Diyos

Katulad ng mga physical laws, at gaya ng gravity na namamahala sa ating mundo, mayroon din mga kautusan o batas ang Bibliya na magpapakita sa atin kung paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos.

Mahal ka ng Diyos at may alay Siyang kahanga-hangang plano para sa Iyo

Ang Pag-ibig ng Diyos –

Paano ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin?

 

Ang Plano ng Diyos –

Ano ang ipinarito ni Jesus?

Makasalanan ang Tao at nahiwalay tayo sa Diyos. Dahil dito, hindi natin malalaman, o mararanasan ang pag-ibig ng Diyos at ang plano Niya para sa ating buhay.

Tayo ay Makasalanan –

Ano sa palagay mo ang kasalanan?

 

Tayo ay Nahiwalay –

Paano at bakit tayo nahiwalay sa Diyos?

Ano ang mga bagay na sinusubukan nating gawin para punan ang puwang o space  sa pagitan natin at ng Diyos? Magbigay ng halimbawa.

Si Jesus lang ang tanging kasagutan sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan Niya maaari nating malaman at maranasan ang pag-ibig ng Diyos at ang plano Niya  para sa ating buhay.

Ano ang ginawa ni Jesus para sa atin?

Anong nangyari pagkatapos mamatay ni Jesus?

Paano natin makakasama ang Ama na nasa langit?

Kailangan nating tanggapin is Jesus bilang ating Tagapagligtas at Panginoon.
Upang sa gayon ay maaari na nating malaman at maranasan ang pag-ibig ng Diyos at ang plano Niya para sa buhay natin.

Ask a Friend

Kailan at bakit ka nagsimulang maniwala kay Jesus?

Anong kaibahan ang ginawa ni Jesus sa iyong buhay?

Application

Kailangan nating tanggapin si Jesus

Matatanggap natin si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya

Kapag tinanggap na natin si Jesus, makararanas na tayo ng bagong kapanganakan.

Ang mga desisyon na ito ay mga personal na desisyon.

Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay, nais mo bang tanggapin si Jesus ngayon?

Prayer Model

Panginoong Jesus salamat dahil mahal mo ako at namatay Ka upang bayaran ang parusa ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ang lahat ng aking pagkakasala at manahan ka sa aking puso. Marami pong salamat, Jesus.

Key Verse

Study Tags.